“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA


Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 11/11/2015 gün ve 2014/253 – 2015/244 sayılı kararı onayan Daire’nin 19/06/2017 gün ve 2016/1179 – 2017/3874 sayılı kararı aleyhinde davalı şirket vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, çay ocağı kazanları sektöründe haklı bir ün kazanmış olan müvekkilinin “TORCH” ibareli ve 35. sınıfı kapsayan marka tescil başvurusuna davalı şirketin “TOR”, “TORK”, “TORKU” ibareli markalarına dayanarak yaptığı itirazın öncelikle davalı Kurumun Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından yerinde görülmediğini, ancak, YİDK tarafından “TORK” markası nedeniyle itiraz haklı bulunarak müvekkili başvurusunun reddine karar verildiğini, müvekkilinin “MEŞALE” markasının bir çok ülkede tescilli olduğunu, asıl olarak yurt dışı ile çalışan müvekkilinin İngilizce meşale anlamına gelen “TORCH” ibaresini de tescil ettirmek istemesinin çok doğal olduğunu, markalar arasında anlamsal ve sesçil farkların bulunduğunu, ayrıca 2007/43205 sayılı “TORCH” markasının 11. sınıfta müvekkili adına tescilli olduğunu ileri sürerek davalı TPMK YİDK’nın 2014-M-4173 sayılı kararının iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri ayrı ayrı davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davanın kabulüne dair verilen karar davalılar vekillerinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.

Yargıtay Kararı


Davalı şirket vekili bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı Şirket vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı Şirket vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 12/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay