“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 12/10/2015 gün ve 2014/1024-2015/549 sayılı kararı bozan Daire’nin 19/06/2017 gün ve 2016/1426 – 2017/3870 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, taraflar arasında şirket kurma konusunda 19/01/2012 tarihli protokolün düzenlendiğini, protokol doğrultusunda Üçyüzaltmış Emlak Güncel İnternet Hizm. Ltd. Şti’nin kurulduğunu, www.emlakguncel.com alan adlı web sitesi üzerinden faaliyete başlandığını, “emlak güncel” markasının da tescil edildiğini, ancak bundan bir yıl kadar sonra davalı gerçek kişilerin davalı … kurarak tarafların ortak oldukları Üçyüzaltmış Emlak Güncel İnternet Hizm. Ltd. Şti’ne ait “emlak güncel” marka ve logosunu, www.emlakguncel.com.tr ve www.emlakguncel.net alan adlı web sitelerinde, ticaret unvanında ve tanıtım araçlarında haksız olarak kullanmaya başladıklarını, davacı ile birlikte ortak oldukları firma ile haksız rekabete giriştiklerini, Üçyüzaltmış Emlak Güncel İnternet Hizm. Ltd. Şti’nin markasını başka şirket vasıtası ile kullanıp bu şirketle aynı alanda iştigal eden başka bir şirket kurmak suretiyle TTK’nın 54, 612-G, 613, 626 ve TMK’nın 2. maddesine aykırı hareket ettiklerini ileri sürerek davalıların haksız rekabetinin tespiti ile önlenmesini, bu amaçla; “Emlak Güncel” markasının davalılara ait www.emlakguncel.com.tr ve www.emlakguncel.net alan adlı web sitelerinde, davalıların reklam ve tanıtım araçlarında, basılı evraklarında kullanılmasının önlenmesini, “Emlak Güncel” markasının davalı şirketin ticaret unvanından terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar ve vekilleri, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın kabulü ile (tefrik edilen talepler ayrık olmak üzere) davalının TTK’nın 613 ve 626. maddeleri gereğince Üçyüzaltmış Emlak Güncel İnternet Hizm. Ltd. Şti. ile haksız rekabet ettiğinin tespitine, davalıların haksız rekabetinin men’ine dair verilen kararın davalılar … ve Emlak Güncel Bilgi İletişim Hizm. Ltd. Şti. vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce bozulmuştur.


Bu kez davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 16/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay