“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : …FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada …Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 28/07/2010 tarih ve 2006/381-2010/164 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 05/03/2013 günü hazır bulunan davacı … Holding A.Ş. vekili Av. …ile davalı asil … ve davalılar vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin saç bakım ürünleri ile ilgili 1990 yılından beri tescilli … ibareli markasının bulunduğunu, davalı …’ın da müvekkili markasına iltibas oluşturacak şekilde 2004 yılında … ibaresini marka olarak tescil ettirdiğini, davalı şirketin bu markayı saç bakım ürünlerinde kullandığını, bu durumun müvekkilinin marka hakkına tecavüz ve haksız rekabete neden olduğunu ileri sürerek, davalıların markaya tecavüz ve haksız rekabetlerinin tesbiti ile men’ini, davalı adına tescilli markanın 03. sınıf ürünler yönünden hükümsüzlüğünü, 10.000,00 TL maddi ve 10.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan tahsili ile hükmün ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, markaların bütün olarak karşılaştırıldığında benzer olmadıklarını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, taraflara ait markaların ibareleri fonetik olarak farklı olduğu, ancak görsel olarak değerlendirildiğinde davacının tescilli … ibaresine kuvvetlendirici veya işaret edici anlamda FIX kelimesinin eklendiği, davalıya ait markanın sonuna getirilen “T” ve “E” harfleri ise … markasının türevleri olduğu izlenimi verdiği, davalı markasında yer alan … kelimesinin iltibasa engel olmaya yeterli olmadığı gerekçesiyle, hükümsüzlük isteminin kısmen kabulü ile davalı markanın 3. sınıf ürünler yönünden hükümsüzlüğüne, tescilli markanın kullanımının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabete neden olmadığı gerekçesiyle, diğer istemlerin reddine karar verilmiştir.


Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, taraf vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir olunan 990,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacı…Holding A.Ş’ye, takdir olunan 990,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 05,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, aşağıda yazılı bakiye 05,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 05/03/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay