“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ SIFATIYLA)

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada Elazığ 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 08/10/2015 gün ve 2013/739 – 2015/344 sayılı kararı bozan Daire’nin 11/09/2017 gün ve 2016/1468 – 2017/4190 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili, müvekkillerinden Misaş Gıda İnşaat ve San. A.Ş.’nin alışveriş ve eğlence merkezi projesi Misland’ın yapımına başladığında “MİSAŞ ŞEKİL” logosunu da tasarladığını, aynı logoyu o günden beri kullandığını, “MİS” ibaresinin kullanıldığı başka markaların da müvekkilleri adına tescilli olduğunu, ekonomik olarak zora giren müvekkilinin büyük çaplı alacaklarla anlaşarak bunların ortakları olduğu davalı Küüm Gıda İnşaat Nakliye Turizm Ürt. Paz. San. ve Tic. A.Ş.’nin kurulduğunu, müvekkiline ait 37 adet marketin davalı şirkete kiraya verildiğini, o zaman kullanılan ve şimdiki markadan farklı bir tarzda yazılan “MİSAŞ” markasının da bedeli mukabilinde davalıya verildiğini, davalı şirketin kendisine satılan bu markayı hiç kullanmayıp müvekkili adına tescilli “MİSAŞ” logosunu yanına küçük karaktarlerle “yanıbaşınızda” ibaresi ile birlikte kötüniyetle adına tescil ettirdiğini, davalı adına tescil edilen “MİSAŞ” ibareli bu markanın müvekkilinin “MİS” unsurlu markaları ile benzerlik oluşturduğunu ileri sürerek 2010/66646 sayılı markanın hükümsüzlüğünü, 5.000 TL maddi tazminatın ticari, 10.000 TL manevi tazminatın yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davanın kısmen kabulü ile davalıya ait 2010/66646 nolu markanın hükümsüzlüğüne, maddi tazminat isteminin reddine, 10.000.- TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline dair verilen kararın taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine karar Dairemizce bozulmuştur.


Davalı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı

Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere, işbu davanın 25.08.2010 tarihli marka devir sözleşmesi ile davalı şirkete devredilen 98/011506 sayılı “MİSAŞ” ve 2007/16381 sayılı “MİSMAR” ibareli markalara yönelik olarak değil, daha sonra davalı adına tescil edilen 2010/66646 sayılı “Misaş Yanıbaşınızda” ibareli markaya yönelik olarak açılmış olmasına göre, davalı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 20/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay