“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … ….FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada … ….Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14…..2010 tarih ve 2007/163-2010/154 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 05.03.2013 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davalı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı şirketin “…” markasını ve müvekkilinin alameti olan hilali kullanarak iskambil kağıdı üretmek suretiyle müvekkiline ait isim ve alametten haksız kazanç elde ettiğini ileri sürerek, davalıya ait tescilli markanın hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin markasının davacının ismiyle benzer olmadığını, müvekkilinin bu markayı tescilden önce kullanmak suretiyle ayırt edicilik kazandırdığından, 556 sayılı KHK’nın b, c ve d bentlerine göre tescilinin hükümsüz sayılamayacağını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, Dairemize ait 02.04.2007 tarihli ilama dayanılarak, davacı vekilinin 03.11.2009 havale tarihli dilekçesi ile davalı adına tescilli “…” markasının iptali ve markanın kullanılmasının önlenmesi istendiğinden, davalının diğer markasının (2005/53479 numaralı marka) incelenmediği, hükümsüzlüğü istenen 2002/33998 no’lu “…” markasının, arasında oyun kağıtlarının da bulunduğu 28. sınıfta 30.12.2002 tarihinden itibaren davalı adına tescil edildiği, 556 sayılı KHK’nın 7/h bendi uyarınca, Paris Sözleşmesi’nin …’nci mükerrer 6’ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanları içeren markalar yönünden mutlak tescil engelinin bulunduğu, böyle bir markanın tescil edilmiş ise ilgililerin talebi üzerine 42/1-a bendi uyarınca hükümsüzlüğüne karar verileceği, Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü’nün 4. maddesinin 6. bendine göre “Kızılay” adı ve ambleminin başkaları tarafından ticari, sınai, zirai ya da başka herhangi bir amaçla kullanılamayacağı, buna göre “Kızılay” ibaresinin kamuyu ilgilendiren halka mal olmuş bir sosyal yardım müessesinin adı olup, yasal mevzuat ile korunduğundan marka olarak tescil edilmesinin 556 sayılı KHK’nın 7-h bendi hükmü uyarınca mümkün olmadığı, davalı markasındaki … A/30 ibaresinin, davacıya ait marka olarak tescil engeli bulunan KIZILAY ibaresine benzediği, dava konusu marka ile basılı ürünlerin basımının durdurulması talebinin, marka hükümsüz kılınıncaya kadar geçerli olduğundan kabul edilmediği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, davalı adına 2002-33998 numarası ile tescilli “…” markasının hükümsüzlüğüne, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

 Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 5,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 07.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay