“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … 4.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 4.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen ….2010 tarih ve 2007/129-2010/299 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 05.03.2013 günü hazır bulunan davacı vekili Av. … ile davalı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … Biltekin tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalının RB ROCCO BAROCCO olarak … tarafından tescil edilen 2005 55252 sayılı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiğini, zira bu ibareyi 1993 yılı ve öncesinden bu yana …. sınıfta yer alan emtialar bakımından müvekkilinin yoğun şekilde kullanarak maruf hale getirdiğini, müvekkilinin markasının maruf marka olduğunu ileri sürerek davalının markasının hükümsüzlüğüne, haksız tecavüzün giderilmesi için 5.000 TL maddi, 5.000 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline, hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacının sırf … 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’ndeki 2007/97 esas sayılı davayı sürümcemede bırakmak için bu davayı açtığını, belirtilen dava ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın bu davanın konusuz kalacağını, müvekkilinin ilk kez 1994 tarihinde ettirdiği … numaralı ROCCOBAROCCO markasının tanınmış marka olduğunu, bu hususun … 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2004/39 Esas, 2004/792 Karar sayılı dosyası ile sabit olduğunu, davacının yeniden ve her nasılsa 98/011876 nolu marka ile tescil ettirdiği Rocco Barocco markasının dahi hükümsüz kılınması için … …. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 2006/670 dosya numaralı yeni bir dava açtığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, her ne kadar davacı vekili müvekkilinin 98 011876 nolu marka tesciline dayanarak davalının 2005 55252 … tescil numaralı, 867700 Uluslararası tescil numaralı “rb roccobarocco” markasının hükümsüzlüğünü talep etmiş ise de, dayanak markasının hükümsüz kılınması için açılan davada … … nolu Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nin kesinleşen kararında, Barocco Roma SRL şirketine ait markanın tanınmış marka niteliğinde olduğunun bir kez daha vurgulanması ile davacının marka tescilinin kötü niyetli olduğunun gerekçede açıkça belirtilmesi karşısında Rocco Barocco ibaresi üzerinde davacının hukuken korunması gereken meşru bir menfaatinin ve eskiye dayalı bir hakkının bulunmadığı, bu markanın gerçek hak sahibinin davalı şirket olduğu dolayısıyla … tarafından gerçekleştirilen 2005 55252 nolu marka tescilinin hukuka uygun olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

 Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir olunan 990,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 5,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 07.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay