“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 16. HUKUK DAİRESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA


Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 05/01/2017 tarih ve 2014/93 E- 2017/6 K. sayılı kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin reddine dair İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi’nce verilen 03/07/2017 tarih ve 2017/963 E- 2017/2245 K. sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, duruşma için belirlenen 07.05.2019 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davacı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili adına tescilli markanın davalı tarafından izinsiz kullanıldığını, davalının eyleminin markaya tecavüz aynı zamanda haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek, marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulması ile haksız rekabetin men’ini, ticari faaliyetlerinin durdurulmasını, ticaret unvanı, tabela, menü, branda ve afişlerin kaldırılmasını, ticari amaçla bulundukları yerlerden toplanmasını, tecavüzün ref’ini, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000,00 TL maddi ve 20.000,00 TL manevi tazminatın tahsilini, “Mutlu Köpek Oteli” markasının aynı isimli ve logolu taklidi olan “Mutlu Köpek Oteli” markasının davalının ticari işletmesinden kaldırılmasını, internet sitesinin ve e-posta uzantılarındaki e-posta trafiğinin tedbiren yayınının durdurulmasını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, haksız olduğu iddia edilen tüm kullanımların müvekkili tarafından değil müvekkilinin kurucusu olduğu Mutlu Köpek oteli şirketi tarafından gerçekleştirildiğinden müvekkiline husumet yöneltilemeyeceğini, davanın süresinde açılmadığını, şirketin markasal kullanımının davacıdan daha önce olup, davacının da bunu bildiğini, kötüniyetli olduğunu, müvekkilinin tecavüz ya da haksız rekabet teşkil eden herhangi bir eyleminin bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


İlk Derece Mahkemesince iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, tarafların evlilik birliği içerisinde emek ve sermayelerini bir araya getirmek suretiyle şirket kurdukları ancak davacının eski ortağı ile aralarındaki yargı süreci ve ihtilafın devam etmesi nedeniyle haksız rekabet iddiasıyla karşılaşmamak için resmi işlemlerin davalı üzerinden yürütüldüğü, taraflar arasındaki hukuki ilişkinin adi ortaklık ilişkisi olarak değerlendirilmesi gerektiği, marka üzerinde her iki tarafın ihdas ve istimal eden kimse sıfatı ile gerçek hak sahibi oldukları, ortaklardan her birinin bu markayı kullanma yetkisine sahip olduğu, tarafların ortaklıklarını bitirdikten sonra tasfiye aşamasında markanın hangi ortağa bırakıldığı yönünde bir anlaşma ya da somut bir delil ibraz etmedikleri, bu durumda eski ortakların birlikte meydana getirip birlikte kullandıkları markanın ortaklıktan sonra da ortakların her biri tarafından kullanılabileceği, davacının, dava tarihinde halen davalı ile evli olduğu, boşanma davasını ve işbu davayı aynı tarihte açtığı, tarafların adi ortaklığı sona erdirdikleri ve markanın kimin tarafından kullanacağı konusunda anlaşmaya vardıklarının ispatlanamadığından markanın her iki tarafça da kullanımında hukuka aykırılık bulunmadığı, davalının ve ortağı-temsilcisi olduğu şirketin Mutlu Köpek Oteli ibaresini markasal kullanımının davacının tescilli marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil etmeyeceği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.


Karara karşı, davacı vekilince istinaf yoluna başvurulmuştur.


İstinaf mahkemesince iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, markanın dava dışı şirkete ait otelde kullanıldığı iddiasıyla marka haklarına tecavüzün önlenmesi için davalıya karşı dava açılmış ise de, davalı oteli devretmiş olup, otel adı geçen şirketçe işletildiğinden otel müdürü olan davalıya yönelik olarak açılan davada dava dışı şirketi bağlayıcı ve onun hakkında hüküm ifade edecek şekilde karar verilmesi mümkün olmadığından tecavüz iddiası yönünden davalıya husumet düşmeyeceği, otel sahibinin taraf olmadığı bu dava kapsamında tecavüz iddiasının esastan değerlendirilmesine girilemeyeceğinden ve tazminat ise ancak tecavüzün tespiti halinde söz konusu olabileceğinden şirketin de taraf olmadığı bu dava kapsamında tazminata hükmolunması da mümkün olmadığından istinaf istemi yerinde olup, davanın dava şartı oluşmadığından reddi gerekirken, yazılı gerekçe ile red kararı verilmesi doğru görülmemiş, istinaf konusu karar kaldırılarak, farklı gerekçe ile davanın reddine verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava, marka hakkına tecavüz fillerinin durdurulması ile haksız rekabetin men’i, ticari faaliyetlerin durdurulması, tecavüzün ref’i, maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkin olup, ilk derece mahkemesince markanın her iki tarafça kullanımında hukuka aykırılık bulunmadığı, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşmadığından davanın reddine karar verilmiş, davacının istinaf başvurusu üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince markanın dava dışı şirkete ait otelde kullanıldığı iddiasıyla dava açılmış ise de, davalının oteli devrettiği ve otel devralan şirketçe işletildiğinden otel müdürü olan davalıya yönelik olarak açılan davada dava dışı şirketi bağlayıcı ve onun hakkında hüküm ifade edecek şekilde karar verilemeyeceği ve davalıya husumet düşmeyeceği gerekçesiyle, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak davanın dava şartı yokluğu nedeniyle reddine karar verilmiştir.


Ancak, davacı tarafça 27.09.2011 tarihinde Mutlu Köpek Oteli Ltd. Şti.’ni kurarak ”Mutlu Köpek Oteli” markasını 09.12.2012 tarihinden itibaren 10 yıl müddetle 31.10.2013 tarihinde adına tescil ettirdiği ve markanın tüm kullanım haklarının kendisine ait olduğu, bu hakkın davalı tarafından ihlal edildiği, markayı maruf hale kendisi getirmesine rağmen davalının tescilli markaya benzer ve/veya ayırt edilemeyecek derecede aynı işaret ve unvanları ticari teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullandığı, hem ”Mutlu Köpek Oteli” internet sitesinde hem de Facebook sayfasında haksız ve kötüniyetli olarak marka kullanım hakkına sahipmiş gibi müşteri kitlesini aldatacak ve yanıltacak şekilde asılsız beyanlarda bulunarak haksız kazanç elde ettiği, aralarındaki evlilik birliği ve iş ortaklığının sona ermesi akabinde markanın aynısını kullanarak ticari hayatına devam ettiği, dava dışı şirketteki hissesini diğer ortağı ile birlikte Piras Sos. Hizm. A.Ş.’ye devrederek işbu şirketin yönetim kurulu başkanı olduğu, davalı tarafından markanın kullanılmasının aynı zamanda haksız rekabet teşkil ettiği iddiası ile açılan işbu davada, her ne kadar şirket hisse devirleri dava tarihinden önce yapılmış ise de, mahkemece tecavüz tarihi itibariyle değerlendirme yapılması ve tecavüzün gerçekleşip gerçekleşmediğinin tecavüz tarihi itibariyle tespiti gerekirken yanılgılı değerlendirmeye dayalı, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, Bölge Adliye Mahkemesi kararının BOZULMASINA, HMK 373/2 maddesi uyarınca dava dosyasının Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, takdir olunan 2.037,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, 11/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay