“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen ….07.2010 tarih ve 2008/307-2010/203 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 16.04.2013 günü hazır bulunan davacı vekili Av. … ile davalılardan … Turz. Taş. Tic. Ltd. Şti. ile Buraş İth. İhr. Nak. ve Dahili Tic. A.Ş. vekili Av. … ve diğer davalı … vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekil, özellikle … – … hattı olmak üzere müvekkilinin şehirlere arası yolcu taşımacılığı yaptığını, faaliyetinde ‘…’ şekli, ‘YILMAZ’ ve ‘YILMAZ TURİZM-SEYEHAT’ ibareli tescilli markalarını kullandığını, davalılardan … ile davalı … firmasının … Otogarında 63 numaralı gişede müvekkilinin ‘YILMAZ’ ibareli markasıyla karışıklık yaratacak şekilde aynen ‘YILMAZ’ ve ‘YILMAZ TURİZM – SEYEHAT’ ibaresini başına ‘ÖZGÜN’ ibaresini fark edilemeyecek şekilde ekleyerek kullandıklarının tespit edildiğini, keza davalı her iki şirketin özellikle … İli’nde ‘koşan ceylan’ markasını, tanıtım kartlarını, biletlerini v.s kullandığının belirlendiğini, marka hakkına tecavüz ile haksız rekabette bulunduklarını ileri sürerek, asıl davasında, bu fiillerin durdurulmasına, giderilmesine, tespitine, maddi durumun ortadan kaldırılmasına, 50.000.000 TL (yeni 50.00 TL) maddi ve 50.000.000.000 TL (yeni 50.000.00 TL) manevi tazminatın tahsili ile hükmün ilanına, birleşen davasında da 30.000.000.000 TL (yeni 30.000.00 TL) maddi ve 50.000.000.000 TL (yeni 50.000.00 TL) manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili, müvekkilinin şirketlerin ortağı olmadığını, husumet yöneltilmesinin yerinde bulunmadığını, davacının taşıma yetkisinin son bulması sonrasında davalı … firmasının acenteliğini yapmayı üstlendiğini, kısa süre sonra bu sözleşmeyi de feshettiğini, müvekkilinin haksız rekabeti ve markaya tecavüzünden bahsedilemeyeceğini savunarak, davanın reddini istemiştir.


Diğer davalılar vekili, müvekkillerinin davacının acenteliğini yaptıklarını, hatta müvekkili şirketlerin yetkili müdürüne vekaletnameler verdiğini, taşıma yetki belgesinin süresinin dolması sonrasında müvekkillerinin kendi adlarına taşıma belgesi aldıklarını, kullanılan ibare ve şeklin davacı markalarıyla benzeşmediğini açıklayarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda davacı markalarının tescilli olduğu, davacının ‘D-1 Şehirlerarası Düzenli Yolcu Taşımacılığı ‘ yetki belgesinin bulunmayışının veya süresinin son bulmasının sonuca etkili olmayacağı, tescilli markasının izinsiz kullanımı nedeniyle talepte bulunabileceği, davalı …’in diğer davalı … şirketinin acentesi olmasının da durumu değiştirmeyeceği, markaya tecavüzden sorumlu tutulmak için kusurun şart olmadığı, esasen yıllardır otogarda çalışan davalının, davacı markasından haberdar bulunduğu, davalıların markaları taşıma hizmetinde kullandıkları, yoksun kalınan kazancın lisans bedeline dayandırıldığı, küçük elips içinde ‘Özgün’ ibaresi eklenmesinin davalı kullanımına ayırt edicilik kazandırmayacağı, maddi ve manevi zararın belirlendiği gerekçesiyle asıl davanın kısmen kabulüne, davalılar kullanımının davacı markasına tecavüz oluşturması nedeniyle haksız rekabet olduğunun tespitine, kullanımın men ve ref’ine, maddi durumun ortadan kaldırılmasına, 50.00 TL maddi ve ….000 TL manevi tazminatın tahsiline, hükmün ilanına, birleşen davanın kısmen kabulüne, ….593.00 TL maddi tazminatın tahsiline karar verilmiştir.


Karar, davalılar vekillerince temyiz etmiştir.


1- Mahkemenin gerekçeli kararı davalı … vekiline 05.02.2011 günü tebliğ edilmiş ve hüküm yasal temyiz süresi geçirildikten sonra 22.02.2011 tarihinde temyiz edilmiştir. Aynı Yasa’nın 432/4’ncü maddesine göre süresinden sonra yapılan temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi 01.06.1990 gün …-4 sayılı İBK uyarınca Yargıtay da bu konuda bir karar verebileceğinden davalı … vekilinin temyiz isteminin süre yönünden reddine karar vermek gerekmiştir.

Yargıtay Kararı


…- Davalılar … Tur. Ltd. Şti. ile davalı Buraş A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarına gelince; Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, anılan davalılar vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.


SONUÇ;

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı … vekilinin temyiz isteminin süreden reddine, (…) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar …Tur. Ltd. Şti. ile Buraş A.Ş vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, takdir olunan 990,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 30,20 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı …’den alınmasına, aşağıda yazılı bakiye 379,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı … Turz. Taş. Tic. Ltd. Şti.’den alınmasına, 16.04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay