“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : İSTANBUL ANADOLU 1. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince bozmaya uyularak verilen 26.09.2017 tarih ve 2014/88-2017/132 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş olduğu anlaşılmakla, duruşma için belirlenen 21.05.2019 günü hazır bulunan davacı vekili Av. … ile davalılar vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 31.12.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “graphn” markasını adına 16, 35, 40. sınıflarında tescil ettirdiğini, davalıların müvekkil markasıyla ayırt edilemeyecek derecede benzer olan “graphinn” ibareli markayı müvekkiliyle aynı faaliyet konularında kullandığını, daha öncesinde bu kullanım nedeniyle İstanbul 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2007/124 Esas, 2007/129 Karar sayılı dava dosyasında davalılar aleyhine dava açıldığını, dava sonucunda markanın hükümsüzlüğüne karar verildiğini, buna karşın davalıların kesinleşmiş mahkeme kararına rağmen “graphinn” ibareli markayı müvekkiliyle aynı olan ticari faaliyetlerinde kullanmaya devam ettiklerini, bu durumun İstanbul 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından 2011/2 D.İş sayılı dosyada alınan raporla sabit olduğunu, ileri sürerek davalıların markaya tecavüz ve haksız rekabetinin tespiti ve durdurulmasına müvekkiline ait markanın kullanıldığı tabela, reklam vasıtası, evrak ve ürünlerin toplatılmasına, hükmün ilanına, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak koşuluyla 10.000,00 TL maddi 50.000,00 TL manevi tazminat ile 10,000.00 TL munzam zarar tazminatının ticari faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekili, İstanbul 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce yapılan yargılama neticesinde müvekkil markasının sadece 16 ve 35. sınıflar yönünden iptaline karar verildiğini, müvekkilinin markasını tescilli olduğu 44. sınıflar yönünden kullanım hakkının bulunduğunu, müvekkillerinden Mavi İletişim Şirketi adına 41. sınıfda kayıtlı “graphinn” ibareli markanın da bulunduğunu, müvekkillerinin markaları tescil oldukları sınıflar dışında kullanımının bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya ve tüm dosya kapsamına göre; davacı markasını 3. kişiye devretmiş ise de dava tarihi itibari ile marka davacı şirket adına kayıtlı olmakla davacının markaya tecavüz ve haksız rekabetin tespitini, maddi ve manevi tazminat taleplerine ilişkin davasını devam ettirmekte haklı olduğu, İstanbul Anadolu Fikrî ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi’nin 2012/130 Esas – 2013/380 Karar sayılı dosyası incelendiğinde şikayete dayanak olarak İstanbul 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2011/2 Değişik İş sayılı tespit dosyasındaki tespitlere ve internet üzerindeki kullanımlara dayanıldığı, davalıların 2010/57778 tescil sayılı Graphinn Indıgenus markasını kullandıkları ve bu markanın sanık … adına kayıtlı olduğu, tescilli markayı kullanması nedeniyle katılan şirketin marka hakkına tecavüz etmedikleri sonucuna varıldığı gerekçesi ile sanıkların beraatlerine karar verildiği, kararın onanarak kesinleştiği, ceza mahkemesinin maddi vakıaların belirlenmesine ilişkin beraat kararı hukuk hakimi yönünden belirleyici ve taraflar açısından kesin delil kabul edileceği, tespit dosyasındaki kullanımların davalı şirketin yetkilisi … adına kayıtlı 2010/57778 tescil sayılı markanın kullanımı kapsamında olduğu, suçun oluşmadığı kanaati ile beraat kararı verildiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1- Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalılar vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


2- Davacı vekilinin temyiz itirazlarına gelince; dava, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin tespiti, maddi ve manevi tazminat ile munzam zarar istemine ilişkindir. Mahkemece, Dairemiz bozma ilamına uyularak devam olunan yargılamada, İstanbul Anadolu Fikrî ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi’nin 2012/130 Esas 2013/380 Karar sayılı dosyasında verilen ve kesinleşen hüküm değerlendirilmiş, buna göre, ceza yargılamasına konu olan İstanbul 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2011/2 D.İş sayılı dosyasında yapılan tespitlerin ve internet üzerinde marka kullanımlarının davacının marka hakkını ihlal etmediği, zira davalı/sanık … adına 35. sınıfta kayıtlı 2010/57778 sayılı “Graghinn Indıgenus” markasının bulunduğu ve bu markanın kullanıldığı, sanık hakkında beraat kararı verildiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de, davacı vekilinin yargılama sırasında ve temyiz dileçesinde ifade ettiği üzere, davalı … adına tescilli 2005/44315 sayılı “graghinn” ibareli markanın 16. ve 35. sınıflarda hükümsüz kılınmış olduğu ve sadece 44. sınıfta tescilli olduğu, yine aynı davalı adına TPE nezdinde 35. sınıfta 2010/57778 başvuru numaralı “graphinn ındıgenus” markasının bulunduğu, ancak iş bu markanın 08.09.2010 tarihli başvuru ile TPE kayıtlarına alınmakla birlikte tescil edilmediği ve davacının itirazları sonucunda 07.01.2015 tarihli YİDK kararıyla müddet duruma geldiği, başvuru hakkının hak sahibine işareti marka olarak koruma hakkı vermediği gibi markanın sağladığı hakların üçüncü kişilere karşı da ancak markanın tescili ile ileri sürülebileceği, bu haliyle söz konusu reddedilen başvuru konusu markanın 35. sınıfta kullanılmasının haklı ve yasal bir sebebe dayanmadığı, davalıların 35. sınıfta tescilli başka bir markalarının da bulunmadığı anlaşılmıştır.


Bu durumda İstanbul 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2011/2 D.İş sayılı dosyasında tespit edildiği üzere, davalılarca “graphinn” “graphinn ındıgenus” markalarının çeşitli internet sitelerinde kullanıldığı, davalının internet sitesinde de “graphinn reklam pazarlama iletişim yaratıcılığın başladığı nokta” ibarelerinin yer aldığı, reklam-pazarlama-iletişim hizmetlerinin de 35. sınıfta sayılan hizmetlerden olduğu, ceza mahkemesi tarafından gözden kaçırılan bu hususların yerel mahkemece de tespit edilemediği anlaşılmış olup, ceza mahkemesince 2005/44315 sayılı “graphinn” markasının 16. ve 35. sınıflarda kullanıldığına dair dosyada delil olmadığı şeklinde değerlendirme yapıldığı, bu haliyle marka hakkına tecavüz suçunu işledikleri sabit olmadığından sanıkların beraatine dair verilen kararın hukuk mahkemesi için bağlayıcı olamayacağı, o halde mahkemece 2010/57778 başvuru numaralı “graphinn ındıgenus” markasının davalılar adına tescilli olmadığı ve başvuru aşamasındayken müddet hale geldiği de gözden kaçırılmadan davalılar adına TPE nezdinde kayıtlı olan markalar ve kapsamları dikkate alınarak Değişik iş tespit dosyasına yansıyan davalı kullanımlarının davacının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet yaratıp yaratmadığının değerlendirilmesi gerekirken eksik ve yanılgılı değerlendirmeler neticesinde davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazlarının reddine; (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA; takdir olunan 2.037,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 13,00 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalılardan alınmasına, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, 21/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay