“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA


Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 26/05/2015 gün ve 2014/285 – 2015/145 sayılı kararı bozan Daire’nin 08/05/2017 gün ve 2015/14452 – 2017/2711 sayılı kararı aleyhinde davalı TPMK vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “AVEA” esas unsurlu tanımış markaların sahibi olduğunu, davalının, bu markalar ile karıştırma ihtimali bulunacak derecede benzer nitelikteki “AVEFA” ibaresinin tescili için davalı TPMK’ya yaptığı 2011/115181 sayılı başvuruya müvekkilinin itirazının önce Markalar Dairesi Başkanlığı, ardından YİDK tarafından reddedildiğini, oysa işaretlerin iltibas oluşturacak derecede benzer olduğu gibi aynı sınıfları kapsadığını, tescil halinde müvekkili markalarının tanınmışlığından haksız yararlanılacağını ileri sürerek 2014-M-6208 sayılı YİDK kararının iptalini, 2011/115181 sayılı markanın tescili halinde hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekilleri, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, davanın kısmen kabulü ile YİDK kararının “sınai makinelerin ve cihazların, büro makinalarının ve cihazlarının, haberleşme cihazlarının, elektrikli ve elektronik cihazların tesisi, bakımı ve tamiri hizmetleri” yönünden kısmen iptaline, 2011/115181 sayılı markanın aynı emtialar yönünden kısmen hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine dair verilen kararın davacı vekili ve davalı TPMK vekilince temyiz edilmesi üzerine karar Dairemizce davacı yararına bozulmuştur.


Davalı TPMK vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı TPMK vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı TPMK vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalı TPMK’dan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 20/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay