“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 07/05/2015 gün ve 2013/135 – 2015/131 sayılı kararı onayan Daire’nin 21/09/2017 gün ve 2016/1633 – 2017/4640 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin, 05.05.2005 tarihinde “somuncuoğlu” ibaresini marka olarak 2005/17340 numarası ile tescil ettirdiğini, bu markayı işyerlerinde, reklam panolarında, tabela ve reklam vasıtalarında kullanıldığını, söz konusu marka ile halen hem üretim hem de pazarlama faaliyetlerine devam ettiğini, davalı şirketin müvekkili ile aynı sektörde faaliyet gösterdiğini ve “somuncuoğlu” ibaresini tescilli markasıymış gibi kullanıldığını, tarafların iş yerlerinin aynı sanayi sitesinde olduğunu, aynı şekilde davalının www.somuncuoğlu.com adlı internet sitesini de kullandığını, davalının söz konusu kullanımlarının TTK’nın 57/5 madde hükmüne aykırılık teşkil ettiğini, oluşan marka tecavüzü ile haksız rekabetin engellenmesine, sonuçları ile ortadan kaldırılmasına, ürün ve reklam malzemelerinin toplatılmasına, 15.000,00 TL maddi, 25.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline ve hükmün ilanına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davanın kısmen kabulüne dair verilen karar davalı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Davalı vekili bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 22/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay