“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen …/05/2011 tarih ve 2010/189-2011/105 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, Emekli Sandığı Yönetim Kurulu’nun …/09/2004 gün 638 sayılı kararı ile değer tespit ve satış işlemlerinin … Başkanlığı’nca yapılması kararlaştırılan GRAND HOTEL TARABYA’nın yapılan ihale sonucu müvekkili şirkete satıldığını, davalı şirketin Emekli Sandığı’nın iştiraki bulunan bir kuruluş olduğunu, özelleştirilerek satılan bütün otellerin isimlerini marka olarak adına tescil ettirdiğini, özvarlık satış sözleşmelerinde GRAND HOTEL TARABYA markasının satışı konusunda bir açıklık bulunmadığını, ancak sözleşme ile otelin tüm aktif ve pasifleriyle müvekkilince satın alındığını, bu nedenle marka ve isim haklarının bu sözleşme dışında olamayacağını,ayrıca davalının 2002 yılından beri markayı kullanmadığını ileri sürerek, davalı adına tescilli 99 018512 nolu markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacının dava açma hakkının bulunmadığını, davanın zamanaşımına uğradığını, müvekkilinin dava konusu Grand Tarabya Hoteli’nin işletmesini uzun yıllar boyunca yerine getirdiğini, marka tescilinin usulüne uygun olarak gerçekleştirildiğini, zamanında yenilendiğini, müvekkilinin satış sözleşmesinin tarafı olmadığını, markanın müvekkiline ait olduğunu savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, gerek ihale şartları belgesi varlık sözleşmesi ve gerekse … Kararı’nda ismi de belirtilerek otelin tüm aktif ve pasifleriyle, işletme hakkıyla birlikte davacıya satıldığı, 556 sayılı KHK’nın 16. maddesinin ….fıkrası gereği, markanın bu devre kendiliğinden dahil olduğu ancak markanın son 5 yıllık dönemde kullanılmadığının tespit edildiği, kullanılmamanın haklı bir nedene dayandığının da kanıtlanamadığı gerekçesiyle, davanın kabulüne ve davalı adına tescilli 99 018512 nolu GRAND HOTEL TARABYA markasının hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.


Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 7,… TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 18/03/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay