“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada … Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 11.11.2010 tarih ve 2009/320-2010/227 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 12.03.2013 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davacı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı adına tescilli 2003/14011 no’lu “…” ibareli markanın 556 sayılı KHK’nin 14 ve 42/c maddeleri uyarınca kullanılmama nedenine dayalı olarak hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, markalarının 556 sayılı KHK’nin 14. maddesine uygun şekilde kullanıldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, uyuşmazlığa konu 2003/14011 no’lu markanın tescilli olduğu 25. sınıftaki “bebekler için bu sınıfa dahil özel eşyalar: Bebekler için tekstilden bezler, bebekler için tekstilden kundak bezleri, zıbınlar, naylonlar, donlar, mama önlükleri” ürünleri yönünden davalı tarafından kullanıldığına dair dosyada hiçbir delilin bulunmadığı, ancak anılan markanın 25. sınıftaki ayakkabı ve terlikler ürünleri yönünden ciddi anlamda kullanıldığı, ayakkabı ve terlik için olan bu kullanımın, farklı alt gruptaki mallar için kullanım anlamını taşımayacağı, yine 35. sınıftaki “müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satım alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” yönünden de davalının kullanıma dair fotoğraf, fiş, yoklama fişleri, şubeye ilişkin veriler sunduğu, yani belirtilen hizmet yönünden de davalının markasını 14. maddeye uygun şekilde kullandığı, ancak hükümsüzlüğü istenilen markanın tescilli olduğu 35. sınıftaki diğer hizmetler yönünden ise davalının 14. maddeye uygun bir kullanımının bulunmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, davalı markasının tescilli olduğu 25. sınıftaki “bebekler için bu sınıfa dahil özel eşyalar: Bebekler için tekstilden bezler, bebekler için tekstilden kundak bezleri, zıbınlar, naylonlar, donlar, mama önlükleri” ürünleri yönünden hükümsüzlüğüne, 35. sınıftaki “müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satım alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” yönünden hükümsüzlük isteminin reddine, 35. sınıftaki diğer hizmetler yönünden davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.
Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, taraf vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir olunan 990,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 5,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenlerden ayrı ayrı alınmasına, 14.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay