“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 6. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 07/05/2015 gün ve 2014/174-2015/375 sayılı kararı onayan Daire’nin 28/11/2016 gün ve 2015/11843-2016/9141 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalının müvekkili şirketin ortağı olduğunu, davalının davacı şirketin iştigal konusuna uygun sistem, yazılım ve patentlere sahip olduğunu ve müvekkili şirket kurulmadan önce 05/08/2010 tarihli protokol ile sahip olduğu lisans ve patentleri müvekkili şirkete vereceğini kabul ve taahhüt ettiğini, geçen süreye rağmen taahhüdünü yerine getirmediği gibi davranışları ile de müvekkili şirketin ticari itibarının sarsılmasına sebep olduğunu ileri sürerek fikri mülkiyet hakları davalı ortağa ait olan sistemlerin patent ve yazılım lisanslarının davacı şirkete devrini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davacı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 9,40 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 314,79 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 20/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay