“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 13/07/2016 gün ve 2015/334 – 2016/241 sayılı kararı onayan-bozan Daire’nin 15/05/2018 gün ve 2016/10681 – 2018/3595 sayılı kararı aleyhinde davacı-karşı davalı şirket vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı-karşı davalı vekili müvekkilinin “TEKNOPROFİL” ibareli 35, 42 ve 45. sınıf hizmetleri içeren markası bulunduğunu, davalının “TEKNOPROF+ŞEKİL” ibareli, 35/6. sınıf hizmetleri içeren marka tescil başvurusunda bulunduğunu, başvuruya yaptıkları itirazın nihai olarak YİDK tarafından reddedildiğini, markalar arasında iltibas riski bulunduğunu ileri sürerek YİDK kararının iptali ile davalı adına tescil edilen markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinini talep ve dava etmiş, karşı davanın reddini savunmuştur.

Davalıların İddia ve Görüşleri


Davalılar davanın reddini savunmuştur.


Karşı davada davacı şirket vekili, davalının adına tescilli “TEKNOPROFİL” ibareli markanın 35/6. sınıfta yer alan “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)” emtia için ciddi biçimde kullanmadığını ileri sürerek markanın kullanmama nedeniyle iptali ile sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre asıl davanın reddine, karşı davanın kabulüne dair verilen karar davacı-karşı davalı şirket vekilinin temyizi üzerine Dairemizce asıl dava yönünden onanmış, karşı dava yönünden ise bozulmuştur.


Davacı-karşı davalı şirket vekili bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı-karşı davalı şirket vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı-karşı davalı şirket vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacı-karşı davalı şirketten alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 12/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay