“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. HUKUK DAİRESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 08/03/2017 tarih ve 2015/309 E. – 2017/87 K. sayılı kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair … Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesince verilen 07/12/2017 tarih ve 2017/1106- 2017/1109 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davacı şirketin peynir ürünleri biçimini içeren 2010/1127, 2011/4935, 2013/646, 2014/2166, 2014/8361, 2015/2561 sayılı tasarımların sahibi olduğunu, davalı tarafça 12.08.2014 tarihinde yapılan 2014/5718-1, 2, 3 sayılı, peynir ürününü içeren tasarım tescil başvurusuna yapılan itirazın nihai olarak TPMK … tarafından reddedildiğini, kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, davalı TPMK …’nın 2015/T-335 sayılı kararının iptaline, tasarımın tescil edilmiş olması halinde hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmesini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı şirket vekili, davalı şirkete ait tasarımın, yenilik ve ayırt edicilik vasfının bulunduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.


Davalı Türk Patent ve Marka Kurumu vekili, kurum kararının usul ve yasaya uygun olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


İlk derece mahkemesince, dava konusu 2014/5718-1, 2, 3 sayılı tasarımın, yenilik ve ayırt edicilik vasıflarının bulunduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Bu karara karşı davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.


… Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesince, mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.


Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun HMK’nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK’nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı bakiye 8,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 08/04/2019 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay