“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


TÜRK MİLLETİ ADINATaraflar arasında görülen davada İstanbul 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 04/02/2016 gün ve 2010/101 – 2016/17 sayılı kararı onayan Daire’nin 18/12/2017 gün ve 2016/5160 – 2017/7347 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin askeri ve eğlence amaçlı kullanılmak üzere dikey rüzgâr tüneli/havada serbest dalış simülatörü üretimi yaptığını, sürekli olarak yaptığı araştırma-geliştirme çalışmaları sonucunda buluş niteliğindeki yeni yöntemleri ve teknolojileri patent başvuruları ile koruma altına aldığını, davalı tarafından üretilen “Rüzgâr Tüneli” projesiyle müvekkiline ait 2007/00479 nolu patent başvurusunda yer alan istem ve unsurların birebir ve eşdeğer olmak üzere gerçekleştirilerek patentten doğan haklarına tecavüz edildiğini ileri sürerek, patent hakkına tecavüzün tespiti, önlenmesi ve giderilmesini; fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak şimdilik 5.000.-TL maddi ve 10.000.-TL manevi tazminatın davalıdan tahsilini, hükmün ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacı tarafa ait 2007/00479 nolu patent başvurusunun özet ve tarifnamesinden de anlaşılacağı üzere davalıya ait üründen tamamen farklı bir buluş olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Bu kez davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 17,70 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 05/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay