“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Mersin 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 24/02/2016 gün ve 2016/34 – 2016/122 sayılı kararı onayan Daire’nin 23/05/2018 gün ve 2016/11981 – 2018/3848 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin “Davidoff” ibareli markaların sahibi olduğunu, davalının “Eylül Parfüm ” adı altında ünlü markaların ve müvekkili şirkete ait markaların kokuları ile benzer olan parfümleri sattığını, müvekkiline ait markayı “www.eylulparfum.com” adlı internet sitesinde “Davidoff” markasını kullanarak, orijinal parfümlerin benzerlerini orijinal markaların adını kullanarak satmakta ve bu internet sitesi aracılığı ile tanıtımını yapmakta olduğunu ileri sürerek, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin tespiti ve durdurulmasını, marka hakkına tecavüzün giderilmesini, hükmün ilanını, şimdilik 1.000,00 TL maddi ve 10.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece uyulan bozma ilamı sonrasında yapılan yargılamada iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davanın kısmen kabulüne dair verilen karar davalı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Davalı vekili bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 19/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay