“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikri Mahkemesince verilen 28/04/2015 tarih ve 2014/29-2015/73 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davacının TPMK nezdinde 31.12.2008 tarih 2008/10078 sayı ile tescilli “Açılı Bağlantı Elemanı” başlıklı incelemesiz patent ile 04.09.2009 tarih ve 2009/04311 sayılı ile tescilli “Köşe Bağlantı Elemanı” başlıklı tasarımlarının sahibi olduğunu, davacının tescilli ürünlerini taklit etmesi nedeniyle … 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2013/30 D.İş sayılı dosyasında yapılan tespit ile davalının tescilinden haberdar olduklarını, davalı adına tescilli 07.06.2011 tarih 2011/05547 sayılı faydalı model belgesinin yenilik ve tekniğin bilinen durumunu aşma kriterlerine haiz olmadığını ileri sürerek faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, dava konusu faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne ilişkin … 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2013/225 sayılı dosyasından yargılama yapıldığını ve karara bağlandığını, bu nedenle davanın derdestlikten dolayı reddedilmesi gerektiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, dava konusu 2011/05547 sayılı faydalı model belgesinin 07.06.2011 tarihi itibariyle 10 yıl müddetle tescilli olduğu, davalı aleyhine … 2 . Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2013/225 – 2014/30 sayılı ilamıyla hükümsüzlük davası açıldığı, 19.02.2014 tarihinde faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne ve TPMK kayıtlarından terkinine karar verildiği, kararın Yargıtay denetiminden geçerek 30.12.2014 tarihinde kesinleştiği gerekçesiyle konusuz kalan davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 8,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 10/04/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Kaynakça ; Yargıtay