“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16/09/2015 gün ve 2013/90-2015/249 sayılı kararı onayan Daire’nin 04/04/2018 gün ve 2016/9869-2018/2406 sayılı kararı aleyhinde davalı … vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 2011/21005 sayı ile işlem gören ”’iceball+şekil” ibareli marka başvurusunun, davalı şirketin 2006 45721 sayılı ”ıce” ibareli markaya dayanarak diğer davalı TPMK nezdinde itirazı neticesinde 556 sayılı KHK’nın 8. maddesi hükümleri uyarınca reddedildiğini, müvekkilinin bu karara itirazlarının ise TPMK YİDK’nın 2013-M-657 sayılı kararı ile haksız ve hukuka uygun olmayan nedenlerle reddedildiğini, davalı şirketin itirazına mesnet markası ile müvekkilinin dava konusu markasının tüketiciler nezdinde iltibasa yol açacak derecede benzer olmadığını, müvekkilinin önceki tarihli tescil ve başvuruları ile ICE ibaresi üzerinde müktesep hakkının da bulunduğunu, müvekkilinin ayrıca 2010 45153 sayılı MARLBORO BLUE ICE+şekil ve 2011 11752 sayılı MARLBORO ICE BLUE+şekil marka tescillerinin de sahibi olduğunu, dava konusu markanın dünya çapında çok sayıda ülkede müvekkili adına tescilli olduğunu ileri sürerek TPMK YİDK’nın 2013-M-657 sayılı kararının iptaline; 2011/21005 sayılı başvurunun tescil işlemlerinin devamına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı şirket vekili, müvekkili şirketin ICE markasını münhasıran veya esas unsur olarak içeren markaları sigara ürünü üzerinde ilk kullanan ve ilk tescil ettiren firma olduğunu, TPMK nezdinde müvekkili adına 34. sınıf için tescilli olan 2006 45721 sayılı ICE, 2006 45719 sayılı WEST ICE ŞEKİL, 2006 45720 sayılı WEST ICE ŞEKİL, 2009 49139 sayılı WEST ICE ŞEKİL markalarının bulunduğunu, dava konusu başvurunun müvekkili davalının marka haklarına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunu, davacının marka başvurusunun kötü niyetli olduğunu, müvekkilinin WEST ICE ibareli markasının Türkiye’de satışa sunulmuş olması hasebiyle tanınmış olduğunun söylenebileceğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.


Davalı Türk Patent Enstitüsü vekili, YİDK kararının usul ve yasaya uygun bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar davalılar vekillerinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Bu kez davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı … vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı … vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 20/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay