“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA


Taraflar arasında görülen davada Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince bozmaya uyularak verilen 20/02/2018 tarih ve 2017/512-2018/41 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin asıl davada davacı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı – birleşen davada davalı vekili asıl davada, davacı şirketin TPMK’ye başvurusu yapılan 2011/11704 no’lu “CARINPOPAD- araç bilgi ekranı” isimli patent hakkına davalı tarafın tecavüz ettiğini ileri sürerek, davalının tecavüzünün önlenmesi ile 50.000,00 TL maddi ve 10.000,00 TL manevi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı-birleşen davada fer’i müdahil vekili patent belgesinin yenilik ve buluş basamağını aşma kriterini taşımaması nedeniyle tevacüz oluşmadığını savunarak asıl davanın reddini, birleşen davada patentin hükümsüz kılınmasını istemiştir.


Fer’i müdahil – birleşen davada davacı vekili asıl davada, davalının müvekkilinin distribütörü olduğunu, bu nedenle dava sonucunda verilecek kararın müvekkilini de etkileyeceğini, tecavüzün olmadığını beyanla davanın reddine karar verilmesini istemiştir. Birleşen davada, davalı adına TPMK nezdinde TR 2011/11704 B no’lu incelemesiz patent belgesinin yenilik ve buluş basamağını aşma kriterini taşımaması nedeniyle hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece Dairemiz bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda, asıl davada davacıya ait incelemeli patent belgesinin geçersiz kılınması nedeniyle hüküm ifade etmediği ve buna dayalı olarak hak talebinde bulunulamayacağı gerekçesiyle asıl davanın reddine, TPMK tarafından patentin geçersizliğine karar verildiğinden birleşen dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.


Kararı asıl davada davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, asıl davada davacı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, asıl davada davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, alınmadığı anlaşılan 44,40 TL temyiz ilam harcının temyiz eden asıl davada davacıdan alınmasına, 13/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir