“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İZMİR FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA


Taraflar arasında görülen davada İzmir Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince bozmaya uyularak verilen 15/02/2018 tarih ve 2016/121-2018/22 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalının 24/04/2012 tarih, 2012/02870 sayılı 1, 2 ve 3 no’lu tasarımlarının yenilik ve ayırt edicilik vasıflarına haiz olmadığını ileri sürerek, tasarımların hükümsüzlüğü ile sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacı iddialarının yersiz ve ispattan yoksun olup, müvekkili tasarımlarının yeni ve ayırt edici olmadığını ispata elverişli bulunmadığını, tasarımların tescil şartını taşıdığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, Dairemizin bozma ilamı ve tüm dosya kapsamına göre; 04/12/2017 tarihli Türk Patent ve Marka Kurumu tasarım uzmanı, patent vekili uzman ve mobilya endüstri tasarım Öğr. Üyesinden oluşan bilirkişi kurulunun 08/11/2017 tarihli raporlarında, dava konusu olan 2012/02870-1 çoklu tasarımın başvuru tarihinden önce 17/03/2010 tarihli Salon Dergisinin 75. sayfasında, 2011 tarihli Andrew adlı katalogun 40. sayfasında ve Baker Furnitüre firmasının The Thomas Dergisindeki görsellerle ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğunu, iki nolu tasarımın tescilinden önce facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde Baker Furnitüre sayfasında 15/05/2011 tarihli dergide yer alan tekli koltuk ile genel görünüm itibarıyle benzer olduğunu ve hükümsüzlüğü gerektiğini, üç çoklu tasarımın da 2008 tarihli Baker Furnitüre katalogunda The Thomas collection arasında sergilendiği gerekçesiyle tescil şartlarını taşımadığının rapor ettiği, rapora göre bozmadan önceki aynı kararın verilmesi gerektiği gerekçesiyle davanın kabulüne, 2012/02870/1, 2, 3 sıra no’lu çoklu tasarımların hükümsüzlüğüne, sicilden terkin edilmelerine karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 8,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 20/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay