“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : …FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada …Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen …/03/2010 tarih ve 2008/56-2010/56 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen …/02/2013 günü hazır bulunan davacı vekili Av. … ile davalı vekili Av. …dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalıya ait TR 2006 04070 T4 sayılı patentin bağımsız istemleri ile ona bağımlı olan diğer istemlerin tamamının yenilik ve buluş basamağı kriterlerini taşımadıklarını ileri sürerek, anılan patent belgesinin hükümsüz kılınmasına ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, patentin yenilik ve buluş basamağı kriterini taşıdığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, uyuşmazlığa konu patentin ….11.2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 20 yıl süreyle tescil edildiği, ‘Bir anjiyotansin II alıcı antagonisti ile bir diüretik içeren bileşim ve bunun hipertansiyon tedavisinde kullanımı’ adını içerdiği, 551 sayılı KHK’nin 7 nci maddesi uyarınca yapılan incelemede, ‘CS-866 (Olmesartan)(tuzları veya esterleri)’ ile aktif bileşen olarak ‘tiyazit grubundan en az bir diüretik kombinasyonu’ tekniğin bilinen durumundaki bir dokümandan doğrudan tam olarak çıkarılamadığından, yenilik niteliğine haiz olduğu ve buluş basamağı başlıklı 9 ncu maddesi anlamında yapılan incelemede de davaya konu patente tekniğin bilinen durumundaki en yakın doküman olarak D …(Conlin et al) ve D7(Critchley, Jluentatl) dökümanları karşısında değerlendirme yapıldığında buluşa konu problemin Anjiotensin II reseptör Antagonisti ile HCTZ nin yeni bir alternatif kombinasyonunun sağlanması olduğunun söylenebileceği, bu dokümanlardaki diğer özellikler de açıklanarak karşılaştırmak suretiyle en yeni ve en iyi sartan olan CS-866 (OLMESARTAN) ve sartanlar bir arada kullanıldığında etkiyi artırdığı bilinen HTCZ olarak yapacağı, bu tercihin tekniğin bilinen durumunda uzman kişi için aşikar olduğu, daha önceden bilinen ve uygulanagelen bir kombinasyonu ele aldığı, küçük çapta bir hayvan deneyi yürütüldüğü, insanlarda yapılmış klinik çalışma sonuçlarının sunulmadığı, yetersiz veri ürettiği ve verilerin ikna edici istatistiki bir analize tutulmadığı, patent verilebilirlik kriterlerini taşımadığı gerekçesiyle davanın kabulüne, davalıya ait patentin hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir olunan 990,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 5,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, …/02/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay