“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 07/…/2010 tarih ve 2008/167-2010/205 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı Üstün Plastik Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin “metalden mamul içecek kutuları için koruyucu kapak” başlıklı 03.06.1999 gün ve TR 1999 01249 Y sayılı Faydalı Model Belgesi ile “metalden mamul içecek kutuları için koruyucu kapak” konulu 31…2004 gün ve 2004/4851-1 ilâ 7 sayılı tasarım tescil belgelerinin sahibi olduğunu, buna rağmen “metalden kutular için koruyucu kapak” başlıklı ….11.2001 gün ve TR 2001 03318 Y sayılı Faydalı Model Belgesinin davalı adına mükerrer olarak hukuka aykırı biçimde tescil edildiğini ve bu nedenle hükümsüz sayılmasına karar verilmesi gerektiğini; hatta davalının bu belgeye dayanarak müvekkilinin 2004/4851 sayılı tasarım tescil başvurusuna itirazda bulunduğunu, …’nin davalı muteriz itirazını “müvekkiline ait “metalden mamul içecek kutuları için koruyucu kapak” başlıklı 03.06.1999 gün ve … Y sayılı Faydalı Model Belgesi bulunması” sebebiyle reddetmesi gerekirken, “ürünlerin genel izlenimleri itibariyle farklı olması” nedeniyle reddetmesinin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, …’nın ….2005 gün ve T-573 sayılı kararının iptaline ve faydalı model belgesinin hükümlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri ayrı ayrı davanın reddini savunmuşlardır.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalı faydalı model belgesinin 551 sayılı KHK’nin 165. maddesi uyarınca 1 ilâ 5 sayılı istemleri bakımından hükümsüzlüğüne karar verilmesinin gerektiği, 6 sayılı istem bakımından tescil edilebilirlik koşullarını, kısmî hükümsüzlüğe rağmen taşımayı sürdürmekte olduğu kanısına varıldığı, 22.01.2010 havale tarihli raporun faydalı model hukuku ve yargılama konusu vakıalara uygun düşmemesi sebebiyle benimsenmediği gerekçesiyle, tasarım tescili ile ilgili … kararının iptali istemiyle alakalı verilen karara karşı gerçekleştirilen temyiz itirazları reddedildiğinden, kesinleşen bu kısım hakkında ayrıca karar verilmesine yer olmadığına, faydalı model belgesi ile ilgili olarak davalı …’ye karşı açılan davanın pasif husumet yokluğundan reddine, müddeabihi devir alan şirket adına tescilli ….11.2001 gün ve 2001/3318 sayılı Faydalı Model Belgesinin 1, …, …, 4 ve 5 sayılı istemler bakımından hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine, 6 sayılı istemle ilgili talebin reddine karar verilmiştir.


Kararı, davalı Üstün Plastik A.Ş. vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava, … … kararının iptali ve davalı adına tescilli faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü istemlerine ilişkindir.


Mahkemece verilen ilk karar, dosya içinde mevcut bilirkişi raporunu tanzim eden heyet içinde yer alan bilirkişi Bülent Daloğlu’nun davalı … Patent Dairesi nezdinde çalışmakta oluşu nedeniyle bozulmuştur. Bu hali ile mahkemece bozma öncesinde alınan rapor değerlendirme dışı bırakılmış nitekim mahkemece bozma ilamına uyulmasına karar verilerek yapılan yargılama sırasında da iki ayrı bilirkişi raporu alınmak suretiyle hüküm oluşturulmuştur. Buna karşın bozma kararı sonrasında alınan bilirkişi raporlarının içerik ve ulaşılan sonuç itibari ile farklılık ve çelişki arzettikleri aşikar olup, esasen bu durum mahkemenin de kabulündedir. Her ne kadar mahkemece gerekçesi de gösterilmek suretiyle bozma kararı sonrasında alınan ilk rapora itibar edilip hüküm kurulmuşsa da, gerek uyuşmazlığın içeriği gerekse mahkemece görüşüne başvurulan bilirkişiler tarafından tanzim edilen rapor sonucuna göre karar verilmiş olması göz önüne alındığında, birbiri ile çelişik açıklama ve sonuçlar içeren raporlar arasındaki çelişki giderilmeksizin sonuca gidilmesi hatalıdır.

Bu durumda mahkemece, raporlar arasındaki değinilen çelişkinin giderilmesi amacıyla …. bir bilirkişi raporu alınarak, duraksamalar giderilmek suretiyle sonuca gidilmek gerekirken, ikinci bilirkişi raporu alındıktan sonra iki rapor arasında çelişki olmasına rağmen tekrar ilk rapora dönülerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle mümeyyiz davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün mümeyyiz davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davalı Üstün Plastik Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine iadesine, ….02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay