“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 01/07/2016 gün ve 2015/324 – 2016/211 sayılı kararı onayan Daire’nin 18/06/2018 gün ve 2016/13292-2018/4487 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı şirketin 2014/45426 sayılı “BÜYÜKTAÇ” ibareli marka tescil başvurusuna müvekkilinin tanınmış “TAÇ” ibareli markalarına dayanarak yaptığı itirazın 44. sınıf hizmetler yönünden davalı TPMK YİDK’nca nihai olarak reddedildiğini, başvuruda yer alan “BÜYÜK” kelimesinin sıfat olarak kullanıldığını, asıl unsurun “TAÇ” ibaresinden oluştuğunu, işaretler arasında benzerlik bulunduğunu, davalı şirket markasının müvekkilinin seri markalarından sanılacağını, müvekkilinin markaları tanınmış olduğundan farklı mal ve hizmetleri kapsayan tescil başvurularını da engelleyebileceğini ileri sürerek TPMK YİDK’nın 2015-M-7608 sayılı kararının iptalini, 2014/45426 sayılı markanın tescili halinde hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı TPMK vekili, işaretler arasında benzerlik bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.


Davalı şirket vekili, davacının tekstil alanında faaliyet gösterdiğini, davacının 44. sınıfta bir tescilinin ve faaliyetinin bulunmadığını, “TAÇ” kelimesinin kimsenin tekeline verilemeyeceğini, müvekkilinin davalının markalarından yarar sağlamayacağını, işaretler arasında benzerliğin bulunmadığını, farklı mal ve hizmetler nedeniyle iltibasın doğmayacağını, tanınmışlığın tüm sınıflarda tescilin engellenmesini sağlamayacağını, “TAÇ” ibareli bir çok tescilli markanın bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davanın reddine dair verilen karar davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Bu kez davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 13/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay