“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL 2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30/12/2015 gün ve 2013/205 – 2015/336 sayılı kararı onayan Daire’nin 19/12/2017 gün ve 2016/5571 – 2017/7406 sayılı kararı aleyhinde davalı … vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin …no’lu patentin sahibi olduğunu, davalıların, müvekkilinin …no’lu patent belgesine dayalı haklarına tecavüz teşkil eden ürünü TEKNOX ismi altında üretip sattığını, bu ürün müvekkilinin patent belgesinden doğan haklarına tecavüz teşkil ettiğini ileri sürerek müvekkilinin patent hakkına tecavüzünün tespitini, durdurulması ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasını, müvekkilinin uğradığı maddi tazminatın 551 sayılı PatentKHK 140/b maddesi uyarınca tespit ve tahsil edilmesini, 10.000,00 TL manevi tazminata karar verilmesini dava ederek şimdilik 10.000,00 TL olarak açtığı davasını, 11.09.2015 tarihli dilekçesi ile maddi tazminat talebi olarak 29.791,50 TL olarak yenilemiş, 08.12.2015 tarihli dilekçesi ile de 551 sayılı PatentKHK 141. maddesi uyarınca makul suretle arttırılması talebi ile toplam maddi tazminat talebini 35.749,80 TL’ye yükseltmiştir

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı Dönüşüm Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili davanın reddini savunmuştur.


Davalı Gaysan Mobilya San.Tic. Ltd. Şti. davaya cevap vermemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davanın kısmen kabulüne dair verilen karar davalı Dönüşüm Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Davalı Dönüşüm Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı … vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı … vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 17,70 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalı …’nden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 25/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay