“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 09/05/2016 gün ve 2014/568 – 2016/122 sayılı kararı onayan Daire’nin 24/04/2018 gün ve 2016/11225 – 2018/3066 sayılı kararı aleyhinde davalı Akova Süt ve Gıda Mamülleri San.ve Tic. A.Ş. vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı şirketin 2012/10945 başvuru sayılı “EGE AKPINAR” şeklinde marka başvurusuna müvekkilinin itirazının TPMK YİDK kararı ile reddedildiğini, müvekkiline ait “PINAR” ibareli markaların tanınmış marka olduğunu, davalının marka başvurusu ile müvekkilinin markaları arasında iltibas oluştuğunu, davalı şirketin kötü niyetle başvuru yaptığını ileri sürerek YİDK kararının iptali ile tescili halinde markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı TPMK vekili ile davalı şirket vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece tüm dosya kapsamına göre, davanın kabulüne dair verilen kararın davalılar vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davalı Akova Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı Akova Süt ve Gıda Mamülleri San.ve Tic. A.Ş. vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı Akova Süt ve Gıda Mamülleri San.ve Tic. A.Ş. vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalı Akova Süt ve Gıda Mamülleri San.ve Tic. A.Ş.’den alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 25/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay