“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 17/04/2013 gün ve 2012/191-2013/88 sayılı kararı onayan Daire’nin 30/04/2014 gün ve 2014/26-2014/8145 sayılı kararı aleyhinde davacı-karşı davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı-karşı davalı vekili, müvekkilinin …+ŞEKİL ibare ve biçimli 41, 42 ve 44. sınıf hizmetleri içeren 2004/… ve …+ŞEKİL ibare ve biçimli 1, 3, 5, 9, 10, 12, 16, 21, 25, 36, 38, 41, 42, 43 ve 44. sınıf ürün ve hizmetleri içeren 2006/… sayılı tanınmış markaların sahibi olduğunu, adının da … biçiminde olduğunu, davalı şirketin kötüniyetli biçimde görsel, anlamsal, biçimsel ve telaffuz ve umumî intiba olarak müvekkilinin unvanı ve tanınmış markalarına iltibas ve tecavüz oluşturup haksız rekabet yaratacak, onların tanınmışlığından haksız yarar sağlayıp itibar ve ayırt edici karakterini zedeleyecek biçimde 2010/29029 kod numaralı 38 ve 42. sınıf ürünleri içeren “… şekil” ibareli marka tescil başvurusunda bulunduğunu, başvurunun Resmî Marka Bülteni’nde ilânı üzerine başvuru kapsamından 42. sınıfa dahil ürünlerin çıkarıldığını, … nezdinde yaptıkları itirazın kısmen reddedildiğini ve başvurunun 38. sınıftaki “Radyo ve televizyon yayın hizmetleri, radyo, televizyon veya diğer iletişim araçlarında yayın akışının düzenlenmesi hizmetleri” bakımından tescil işlemlerinin devamına karar verildiğini ileri sürerek, … kararının iptalini, davalı adına tescilli markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkini talep etmiş, karşı davanın reddini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı-karşı davacı vekili, asıl davanın reddini istemiş, karşı davasıyla davacının 2004/… sayılı markasının kullanılmama sebebiyle hükümsüzlüğüne ve … kararının müvekkili aleyhine olan kısmı bakımından iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.


Davalı … vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece asıl davanın ve … iptaline ilişkin karşı davanın reddine, 2004/… sayılı markanın kullanmama nedeniyle hükümsüzlüğüne ilişkin karşı davanın tefrik edilmesi nedeniyle bu konuda karar verilmesine yer olmadığına dair verilen kararın davacı-karşı davalı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizin 30.04.2014 gün 2014/26 E, 2014/8145 K sayılı ilamıyla onanmıştır.


Davacı-karşı davalı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı-karşı davalı vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

 Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı-karşı davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 05,20 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 251,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, 17/04/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay