“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 17/10/2012 gün ve 2012/44 – 2012/172 sayılı kararı bozan daire’nin 25/06/2018 gün ve 2016/11851-2018/4764 sayılı kararı aleyhinde davalılar vekilleri tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davacının tanınmış olan ‘BÜYÜMİX BÜYÜTEN ZEKA KÜPÜ’ ibareli 2006/47561 sayılı, ‘BÜYÜMİX+ŞEKİL’ ibareli 2004/18991, ‘BÜYÜTEN ZEKA KÜPÜ’ ibareli 2006/10595 sayılı markaların sahibi olduğunu, markaların çocukların büyüme dönemlerinde kullanılan özel bir birleşimde kullanıldığını, çocuklara hitap ettiğini, davalının, davacının ürün marka ve ambalajlarına benzer ambalajlarla ürünlerini piyasaya sunması sebebiyle Bakırköy Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 2010/198 esas sayılı dosyasında dava açıldığını, davalının kötüniyetli olarak müvekkilinin markalarının tanınmışlığından haksız yarar sağlayacak biçimde ‘YÖRSAN BÜYÜDÜM+ŞEKİL’ ibareli 2009/69367 sayılı marka başvurusunda bulunduğunu, davacının itirazının YİDK kararı ile red edildiğini, kararın hukuka aykırı olduğunu iddia ederek YİDK kararının iptali ile markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekili davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davanın reddine dair verilen karar davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce bozulmuştur.


Bu kez davalılar vekilleri karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dava, marka başvurusuna yapılan itirazın reddine dair davalı TPMK YİDK kararının iptali ve davalı şirket marka başvurusunun tescil edilmiş olması halinde hükümsüzlüğü istemine ilişkin olup mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.


Anılan karar davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizin 25.06.2018 tarih, 2016/11851 Esas 2018/4764 Karar sayılı ilamı ile taraf markaları arasında benzerlik olduğu ve 556 sayılı KHK 8/1-b uyarınca karıştırılma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle yerel mahkeme kararının davacı yararına bozulmasına karar verilmiş ise de, davalı başvurusundaki BÜYÜDÜM ibaresi ile davacı markalarında mevcut BÜYÜMİX. BÜYÜTEN ibareleri arasında kavramsal farklılık bulunduğu gibi bu ibareler tescil kapsamında kalan mallar itibariyle ayırt edici düzeyi düşük, belirli mesleği ve icra eden herkesin kullanımına açık ibareler olmakla, davalılar vekillerinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 25.06.2018 tarih, 2016/11851 Esas 2018/4764 Karar sayılı bozma kararının kaldırılarak hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalılar vekillerinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 25.06.2018 tarih, 2016/11851 Esas 2018/4764 Karar sayılı bozma ilamının kaldırılarak mahkeme kararının ONANMASINA, peşin harcın onama harcından mahsubuyla 25,20 TL’nin davacıdan alınmasına, ödedikleri peşin temyiz harcının istekleri halinde temyiz eden davalılara iadesine, 26/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay