“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 06/06/2016 gün ve 2014/227 – 2016/158 sayılı kararı onayan Daire’nin 27/06/2018 gün ve 2016/13337 – 2018/4888 sayılı kararı aleyhinde davalı şirket vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalının “RİOBA BROWNI” ibareli marka başvurusuna müvekkili tarafından yapılan itirazın haksız bulunarak reddedildiğini, müvekkilinin “BROWNİ” ibaresini ilk olarak 1986 yılında tescil ettirdiğini, “ETİ BROWNİ”, “BROWNİE”, “BROWNİ GOLD” ibaresini içeren markalarını uzun yıllardır nizasız şekilde kullandığını, bu suretle tanınmış bir marka haline getirdiğini, davalının 2011/110340 sayılı “RİOBA BROWNI” markasının müvekkiline ait “BROWNİ” esas unsurlu markaları ile ayırt edilemeyecek derecede benzerlik ve iltibas oluşturduğunu, dikkat çeken unsurun “BROWNI” ibaresi olduğunu, dava konusu markanın tüketicilerce görüldüğünde müvekkilinin markasını çağrıştıracak kadar benzerlik içerdiğini, sınıfların da benzerlik gösterdiğini, davalının müvekkilinin markalarının tanınmışlığından haksız yararlanmak istediğini ileri sürerek TPMK YİDK kararının iptaline, 2011/110340 sayılı “RIOBA BROWNIE” ibareli markanın tescili halinde iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekili davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davanın kabulüne dair verilen karar davalılar vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Davalı şirket vekili bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı şirket vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı şirket vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 26/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay