“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 20/10/2015 gün ve 2015/299 – 2015/556 sayılı kararı onayan Daire’nin 05/06/2018 gün ve 2016/13774 – 2018/4277 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili ve katılma yoluyla davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 1993 yılında faaliyete başladığını, gerek ticaret unvanında gerekse adına tescilli 2006/20239 nolu markasında “varçok” ibaresini kullandığını, davalı şirketin sahibi ve müdürü olan …’ın daha önce şirket ortağı olan …’ın oğlu olması nedeniyle babasının ölümüyle davacı şirkete ortak olduğunu, aynı zamanda davacı şirket çalışanı ve şirket hissedarlarının akrabası olan …’ın 2007 yılında şirketten ayrılarak davalı şirketi kurup hemen yan binada faaliyete başladığını, 20.6.2007 yılında halen kullandığı ticaret unvanını adına tescil ettirdiğini, 10.5.2008 tarihli sözleşme ile müvekkil şirkete ait hisselerini devrettiğini, bu sözleşmede diğer hükümlerin yanında davalı şirket tarafından “varçok” ibaresinin davalı tarafından hangi şartlarla marka olarak kullanılabileceği hususlarının düzenlenildiğini, davalının sözleşmede yer alan edimleri yerine getirmediği gibi sözleşmeye aykırı biçimde markasal kullanımda bulunarak bu ibareyi taşıyan markanın adına tescili için başvuruda bulunduğunu, davalının bu ibareyi taşıyan www.varçokmakina.com alan adını da kullandığını, işyerinde kullandığı evrak ve dökümanlarda da bu ibarenin markasal olarak kullanıldığını, bu durumun haksız rekabet teşkil ettiğini, davalının tüm ihtarnamelere karşın haksız kullanıma devam ettiğini, ileri sürerek davalının müvekkilinin marka ve ticaret unvanında yer alan “varçok” ibaresini kullanımının 556 sayılı KHK ve TTK hükümleri uyarınca haksız rekabet, marka hakkına, ticaret unvanına tecavüz teşkil ettiğinin tespiti ve men’ine, bu ibarenin ticaret sicilinde yer alan unvandan terkinine, davalının işyerinde bulunan tabela daki unvanından kaldırılmasına, davalı adına açılan www.varçokmakina.com isimli internet sitesinin kapatılmasına, haksız rekabetin ve marka hakkına tecavüzün sonuçlarının ortadan kaldırılmasına, kararın ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davanın kısmen kabulü ile “Varçok” ibaresinin terkini talebinin reddine, sair talepler yönünden karar verilmesine yer olmadığına dair verilen kararın taraf vekillerince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Bu kez davalı vekili ve katılma yoluyla davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekili ve katılma yoluyla davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekili ve katılma yoluyla davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen taraflardan ayrı ayrı alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 24/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay