“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 06/06/2016 gün ve 2015/221 – 2016/162 sayılı kararı bozan Daire’nin 20/06/2018 gün ve 2016/13334 – 2018/4590 sayılı kararı aleyhinde davalılar vekilleri tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalının “ANI BRAWO DONUT+şekil” ibareli marka başvurusuna müvekkilinin “Bravo” markasına dayanarak itiraz ettiğini, ancak bu itirazların kabul edilmeyerek markanın tesciline karar verildiğini, markalar arasında iltibas riski bulunduğunu ileri sürerek TPMK YİDK’nın 2015-M-2707 sayılı kararının iptalini 2013/79283 sayılı “ANI BRAWO DONUT+şekil” markasının hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce bozulmuştur.


Bu kez davalılar vekilleri karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dava, TPMK YİDK kararının iptali ve davalı şirket adına başvurusu yapılan markanın tescili halinde hükümsüzlüğü istemine olup mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.


Anılan kararın davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizin 20.06.2018 tarih, 2016/13334 Esas 2018/4590 Karar sayılı ilamı ile davacı markalarının esas unsurunun “BRAVO”, davalı markasında ise esaslı unsurun “BRAWO” kelimesinden oluştuğu, davalı başvurusunun davacı markalarının esaslı unsurunu aynen içerdiği ve davalı başvurusundaki “w” harfi ile “ANI” ve “DONUT” kelimelerinin her iki marka arasında ayırt ediciliği sağlamaya yetmediği, markalar arasında asli unsurlar, yazı karakteri, kullanılan renkler itibariyle benzerlik olduğu, bu benzerliğin ortalama alıcılar arasında karıştırılma sonucunu doğurabileceği, markalar arasında 556 sayılı KHK’nin 8/1-b maddesi anlamında benzerlik bulunduğu gerekçesiyle davacı yararına bozulmasına karar verilmiş ise de, davalı markasında ayırt edici esas unsurun “ANI” ibaresi olduğu, davacı markalarının ise esas unsurunun “BRAVO” ibaresi olduğu, davalı markasında bulunan “ANI” ve yine “BRAWO” kelimesinin devamında yer alan “DONUT” kelimesinin davacının “BRAVO” esas unsurlu markalarından uzaklaşmasını sağladığı, markalar bütüncül olarak değerlendirildiğinde dava konusu marka ile davacının dayanak markaları arasında ilişkilendirme veya karıştırma ihtimallerine yol açacak düzeyde benzerlik bulunmadığı, ortalama tüketicilerin salt “BRAWO” kelimesinden kaynaklı olarak markaları ilişkilendirmeyecekleri, markalar arasında 556 sayılı KHK’nın 8/b maddesi anlamında benzerlik ve iltibas tehlikesinin bulunmadığı anlaşılmakta olup, bu husus mahkemenin de kabulündedir.


Bu durumda, davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün onanması gerekirken, yukarıda yazılı gerekçe ile hükmün bozulması doğru olmamış, davalılar vekillerinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 20.06.2018 tarih, 2016/13334 Esas 2018/4590 Karar sayılı bozma kararının kaldırılarak hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalılar vekillerinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 20.06.2018 tarih, 2016/13334 Esas 2018/4590 Karar sayılı bozma ilamının kaldırılarak mahkeme kararının ONANMASINA, ödedikleri karar düzeltme harcının istekleri halinde karar düzeltme isteyenlere iadesine, peşin harcın onaman harcından mahsubuyla 25,20 TL’nin davacıdan alınmasına, 01/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay