“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : (KAPATILAN) 4.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul(Kapatılan) 4.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 26/04/2016 gün ve 2014/142 – 2016/74 sayılı kararı onayan Daire’nin 30/05/2018 gün ve 2018/2375 – 2018/4122 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin yurt içinde ve yurt dışında inşaat, bayındırlık, gayrimenkul komisyonculuğu konularında “BAY İNŞAAT” olarak faaliyet gösterdiğini, davalı tarafın ise 2011/18854 no’ lu “B.A.Y. Bütünleşik Alacak Yönetimi” ibareli markayı haksız ve hukuka aykırı olarak kendi adına tescil ettirdiğini, “BAY” ibaresi üzerinde öncelikli hak sahipliğinin müvekkiline ait olduğunu, “BAY” ibaresinin aynı zamanda müvekkili şirketin ticaret unvanı olduğunu ileri sürerek davalı markasının “gayrimenkul komisyonculuğu, müşavirliği ve idaresi hizmetleri” bakımından 556 sayılı KHK’nın 8/1-a, 8/3, 8/5 ve 42 maddeleri gereğince hükümsüzlüğünü, sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davanın kabulüne dair verilen kararın davalı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Bu kez davalı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 01/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay