“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : ANKARA 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 11/12/2012
NUMARASI : 2011/195-2012/206

Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 11/12/2012 gün ve 2011/195-2012/206 sayılı kararı bozan Daire’nin 17/06/2014 gün ve 2014/4517-2014/11639 sayılı kararı aleyhinde davalı S. Bisküvi ve Gıda San. A.Ş. vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin “S. T.” ibaresinin 29. ve 30. sınıfta tescili için davalı kurum nezdinde marka tescil başvurusunda bulunduğunu, davalı şirketin adına tescilli olan 2003/03681 nolu “S. T.” markasını mesnet göstererek müvekkili şirketin başvurusuna itiraz ettiğini, bu itiraz üzerine başvurularının T.. T..-YİDK tarafından nihai olarak reddedildiğini, müvekkili şirket başvurusunun davalı şirket markası ile iltibas yaratmayacağını ileri sürerek, T.. T..-YİDK kararının iptali ile markanın müvekkili şirket adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, ayrı ayrı davanın reddini istemişlerdir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar, davacı vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizin 17.06.2014 tarihli kararı ile bozulmuştur.


Bu kez davalı şirket vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dava, T.. T.. YİDK kararının iptali ile marka başvurusunun davacı adına tescili istemlerine ilişkin olup mahkemece davanın reddine dair verilen karar, Dairemizce ilamda yazılı gerekçe ile bozulmuştur. Ancak, her ne kadar davacı tarafça yargılama sırasında 2010/38396 nolu “S. T. T. D. L.” markasının kendisi adına tescilli olduğu ve bu marka nedeniyle dava konusu başvurunun da tescilinin gerektiği ileri sürülmüş ise de, söz konusu markanın başvuru tarihi 10.06.2010 iken dava konusu başvuru ise 06.10.2009 tarihinde yapılmıştır. Bu itibarla, davacının başvurusuna dayanak olarak gösterdiği ve dava konusu başvurudan sonraki bir tarihte başvurusu yapılarak tescil edilmiş olan 2010/38396 nolu markanın somut uyuşmazlığa herhangi bir etkisi bulunmadığı ve redde mesnet marka ile dava konusu başvuru arasında da iltibas tehlikesi mevcut olduğundan davanın reddine ilişkin yerel mahkeme kararının onanması gerektiğinden davalı şirket vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 17.06.2014 tarih, 2014/4517-11639 E.K. sayılı bozma ilamının kaldırılarak yerel mahkeme hükmünün onanmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı şirket vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüyle Dairemizin 17.06.2014 tarih, 2014/4517-11639 E.,K. sayılı bozma ilamının kaldırılarak yerel mahkeme hükmünün ONANMASINA, ödediği karar düzeltme harcının isteği halinde karar düzeltme isteyen davalı S. Bisküvi ve Gıda San. A.Ş’ye iadesine, alınmadığı anlaşılan 27,70 TL temyiz harcının davacıdan alınmasına, 14/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay