“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 06/06/2016 gün ve 2014/534 – 2016/163 sayılı kararı bozan Daire’nin 27/06/2018 gün ve 2016/13415 – 2018/4887 sayılı kararı aleyhinde davalı şirket vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin ticaret unvanının kılavuz unsuru ve tescilli ve tanınmış “NEXT” ve “NEXT” esas unsurlu markaları ile aynı ve/veya ayırt edilmeyecek derecede benzer olan davalı şirket tarafından 05 ve 10. sınıfa dahil emtiada tescil ettirmek için yapılan 2012/36412 nolu “NEXUS” ibareli marka tescil başvurusuna karşı yapılan itirazın TPMK YİDK’nın kararı ile reddedildiğini, davacının “NEXT” ve “NEXT” esas unsurlu markalarının seri marka oluşturduğunu, Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 16.12.2008 tarih ve 2007/43 E. 2008/334 K.sayılı kararı ile dava konusu “NEXUS” markasının davacının “NEXT” ibareli markalarına benzer ve davacının markalarının tanınmış olduğunun tespit edildiğini, dava konusu marka başvurusunun 556 sayılı KHK. md.8/5 ve 8/3 gereğince de reddedilmesi gerektiğini, marka başvurusunun kötü niyetli yapıldığını ileri sürerek YİDK kararının iptaline, başvuru markasının hükümsüz sayılmasına, TPMK markalar sicilinden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davanın reddine dair verilen karar davacı vekilin temyizi üzerine Dairemizce bozulmuştur.


Bu kez davalı şirket vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı şirket vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı şirket vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 10/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay