“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : …FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 22/05/2012 tarih ve 2008/65-2012/93 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili,müvekkilinin 2002 yılında markasını Rusya’da tescil ettirdiğini ve Madrid protokolü çerçevesinde Türkiye’de de tescili için 2005/34773 sayılı başvuruda bulunduğunu ancak başvurunun reddedildiğini, davalı şirketin 1998/19476 nolu …+ şekil markasının kullanmadığını, … + şekil ibareli markaları kullandığını, müvekkilinin sahibi olduğu markayı davalıdan çok önce kullanmaya başladığını, …ibaresinin tasviri işaret veya kültürel değerlere ait işaretlerden olması nedeniyle tescil edilemez nitelikte olduğunu iddia ederek davalı adına tescilli 1998 19476 nolu …+ şekil markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, kuruluş tarihinden bu yana … ibareli işareti ticaret unvanı ve marka olarak kesintisiz şekilde kullandığını, 14.12.2004 tarihinde hisse devri sırasında … markasının tescil edilmediğinin fark edildiğini, yapılan araştırmada “… Airlines” markasının tescilinin … tarafından 13.08.2001 tarihinde reddedildiğininin görüldüğünü, red gerekçesinin bir başka şirkete ait olan …+ şekil ibareli marak olarak gösterildiğini, bunun üzerine 39. Sınıfta tescilli 1998/… nolu markanın müvekkilince devir alındığını, davacının tescili talebinin müvekkiline ait 1998/0… nolu …+ şekil, 2005/… nolu … + şekil ve 2005/… nolu … + ŞEKİL ibareli markalar gerekçe gösterilerek reddedildiğini, davacı tarafından belirtildiği üzere …/…ibaresinin mitolojide uçan at anlamına geldiğini, tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden kullanmanın aynı işaret olarak algılanması halinde markanın aynen kullanılmış sayılması gerektiğini, bu nedenle …markasının kullanılmadığına ilişkin davacı iddiasının haksız ve dayanaksız olduğunu, müvekkilinin bu markayı Avruya Birliği ülkelerinde de kullandığını, işaretin kültürel miras olduğuna ilişkin itirazın haksız olduğunu, kaldı ki bu işaret üzerinde müvekkilinin üstün hak sahibi olduğunu, davacının müvekillinin markasından haberdar olmasının mümkün olmadığını, davacının husumet ehliyetinin bulunmadığını savunarak açılan davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; Davalının adına tescilli 98…no’lu “…+ …” markası ile 2005 … numaralı “…+ kanatlı at şekli” ve 2005 … numaralı “… Airlines + kanatlı at şekli” markalarının ayrı markalar olduğu, “…” ile “…” ibarelerinin arasında sadece bir harfin farlı bulunmasının markaların ayrı ayrı kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırmayacağı, davalının bu markalarından birini yoğun olarak kullanıyor olmasının, diğer markanın da sadece bir harfi farklı olması nedeniyle diğerlerini de kullandığı sonucunu doğurmayacağı,her markanın bağımsız biçimde değerlendirilmesi gerektiği, dava konusu olayda hükümsüzlük koşulunun gerçekleştiği gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.


Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve uyuşmazlığın hakimin hukuki bilgisiyle çözümlenebilecek nitelikte bulunmasına göre davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 4.05 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 08/05/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay