“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA


Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 08/07/2015 tarih ve 2014/288-2015/220 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 2011/105478 numarası ile “NOLAXEN” ibareli markanın 5. ve 29. sınıftaki mal/hizmetlerde tescili için başvuruda bulunduğunu, davalı şirketin 2010/66332 sayılı “OLAXENN” ibareli markasını gerekçe göstererek başvuruya itirazda bulunduğunu, itirazın kabul edilerek başvurudan 5. sınıftaki malların çıkarıldığını, karara yaptıkları itirazın nihai olarak YİDK’in 2014-M-5542 sayılı kararı ile reddedildiğini, markalar arasında görsel, sescil, fonetik ve toplu intiba açısından iltibasa sebep olacak benzerlik bulunmadığını, başvurudan çıkartılan emtiaların ilaç emtiası olup, bu tür emtiada tüketici kitlesinin göstereceği dikkat ve özenin daha fazla olduğunu, bu tür emtiaların sadece eczanelerde satıldığını, ilaç markalarında içerdiği hammaddenin marka olarak tekel altına alınamayacağını, markalarının kardiyoloji hastalıklarında kullanılan bir ilaç olup, markada yer alan “NOLAC” ibaresinin ilacın hammaddesi olan “SPIRONOLACTONE” dan türetildiğini ileri sürerek YİDK’in 2014-M-5542 sayılı kararının iptali ile markaların tüm emtialarda tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı Kurum vekili, genel görünüm ve bir bütün olarak bakıldığında markaların görsel ve özellikle işitsel açıdan ilişkilendirme ihtimali de dahil olmak üzere karıştırma ihtimaline neden olacak şekilde hatta birebir aynılığa dek varan benzerliğe sahip olduğunu, diğer davalının markası kapsamında da 5. sınıf emtiların bulunduğunu, markaların kapsadığı emtiaların aynı/benzer olması koşulunun da markalar arasında gerçekleştiğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.


Davalı Generica İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., davaya cevap vermemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, dava konusu 2011/105478 sayılı “NOLAXEN” ibareli markanın 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda davalı yana ait “OLAXENN” markası ile 05. sınıftaki emtialar bakımından söz konusu sınıfın ilgili tüketici kitlesi olan uzman tüketici olan doktor, eczacı, diş hekimi, ilaç mümessilleri gibi tüketiciler yönünden iltibas ihtimalinin mevcut olduğu, TPMK YİDK’nın 2014-M-5542 sayılı kararının iptali şartlarının oluşmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.


Karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 8,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 12/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak; Yargıtay