“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İzmir Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 18/05/2016 gün ve 2015/148-2016/68 sayılı kararı onayan Daire’nin 06/06/2018 gün ve 2016/12514 – 2018/4360 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, 2011/33636 nolu “BASHA” ibareli, 2007/13984 nolu “Şekil+Basha” ibareli markaların 25. sınıfta ayak giysileri için müvekkili adına tescilli olduğunu, davalının 2014/82533 nolu “BASHAQUES” ibareli markayı 25. sınıf dahil olmak üzere kayıt ettirdiğini, işaretler arasında benzerlik bulunduğunu, iltibasın doğduğunu ileri sürerek davalı markasının 25. sınıf ayak giysileri yönünden hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre, davanın kabulüyle davalı adına kayıtlı 2014/82533 sayılı markanın, 25. sınıfta ayak giysileri bakımından hükümsüzlüğüne dair verilen kararın davalı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davalı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 02/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay