“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ….Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 06/11/2012 gün ve 2008/192-2012/212 sayılı kararı onayan Daire’nin 24.06.2014 gün ve 2014/6008-2014/11969 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili, sigortacılık alanında faaliyet gösteren müvekkili …’nin “…” sözcüğünü 1992 yılında ticaret unvanında tescil ettirerek bu sözcük üzerinde gerçek hak sahibi olduğunu, diğer müvekkilinin de 2007 tarihinden itibaren bu müvekkilinin izni ile söz konusu sözcüğü sigortacılık alanında Türkiye’de kullanma hakkı edindiğini ve “….” ibaresini ticaret unvanı olarak tescil ettirdiğini, müvekkili …. adına “…” markasının Türkiye’de tescili başvuru aşamasındaysa da, müvekkili markasının Türkiye’de ve dünyada tanınmış bir marka olduğunu, davalının müvekkili markasıyla ayırt edilemeyecek kadar benzer “…” sözcüğünü ticaret unvanı olarak tescil ettiğini, bu ibareyi tescilsiz marka ve internet alan adı olarak kullandığını ileri sürerek, markaya tecavüzün tespitine, önlenmesine, “….” sözcüğünün marka olarak kullanmasının durdurulmasına, bu kullanım neticesi olan maddi durumun ortadan kaldırılmasına, ticaret unvanına vaki tecavüzün önlenmesine ve kaldırılmasına, “….” sözcüğünün ticaret unvanından terkinine, marka ve ticaret unvanına haksız rekabetin tespitine, önlenmesine, yasaklanmasına, haksız rekabet neticesi olan maddi durumun ortadan kaldırılmasına, davalıya ait internet alan adındaki “….” sözcüğünün çıkartılmasına, kararın ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın kabulüne dair verilen karar, davalı vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizin 26.06.2014 tarihli kararı ile onanmıştır.


Davalı vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 05,20 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 251,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, 29/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay