“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Trabzon 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 15/03/2016 gün ve 2014/634-2016/198 sayılı kararı bozan Daire’nin 18/06/2018 gün ve 2016/13521-2018/4470 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili; müvekkilinin “TÜRKOĞLU” ibareli marka başvurusunun davalının 2005/53707 sayılı “Türkoğlu+şekil” ibareli markası mesnet gösterilerek reddedildiğini, oysa müvekkilinin “Türkoğlu” ibaresinde önceye dayalı hak sahibi olduğunu, ayrıca davalının anılan markasıyı ciddi şekilde kullanmadığının tespit edildiğini ileri sürerek davalıya ait 2005/53707 sayılı markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı; “Türkoğlu+şekil” ibareli markanın 2005 yılından beri adına tescil edilmiş olduğunu, ayrıca çok daha öncesinden beri kullandığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre; davalının davaya konu 2005/53707 sayılı markasını davanın açıldığı tarihten önceki beş yıllık inceleme aralığında tescil edildiği tüm mal ve hizmetler için ciddi kullanımı belgeleyemediği, kullanımın ispatlanamaması nedeniyle 556 Sayılı KHK’nın 14. maddesi uyarınca davalı markasının tescil edildiği tüm mal ve hizmetler yönünden iptalinin gerektiği gerekçesiyle davasının kabulü ile davalıya ait 2005/53707 sayılı markanın hükümsüzlüğüne dair verilen karar davalı vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizce bozulmuştur.


Bu kez davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 02/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay