“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 21/10/2015 tarih ve 2015/92-2015/323 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı TPE vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili müvekkilinin tanınmışlık vasfı taşıyan …İ ibareli tescilli markalarına ve ticaret unvanına iltibas ve tecavüz oluşturan, ayrıca onların tanınmışlığından haksız yarar sağlayacak ve itibarını zedeleyecek olan davalıya ait 17.09.2012 gün ve 2012/78894 kod numaralı, “…” ibareli, 9. sınıfta yer alan ürünleri içeren marka tescil başvurusunun ilânı üzerine başvurunun reddi itirazlarının önce Markalar Dairesi ve nihaî olarak da YİDK tarafından 2014/M-16867 sayılı kararla reddedildiğini ileri sürerek hukuka aykırı kurum kararının iptaline ve davalı adına tescilli markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacının İddia ve Görüşleri


Davalı TPE vekili kurum tarafından yapılan işlemlerin usul ve yasaya aykırı olmadığını, davacı markalarında yazılı… kelimesinin ayırt edici niteliği, mal ve hizmetlerin alıcılarının özellikleri, markaların düzenlenme biçimi karşısında başvuru konusu işaret ile davacı markaları arasında karıştırma, ilişkilendirme ve davacı markalarının tanınmışlığından yararlanma olgusunun gerçekleşmeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; redde mesnet alınan davacıya ait markaların ve başvurunun 9. sınıf ürünleri içerdiği, özetle aynı tür ürün ve hizmetleri kapsadıkları, bu iki markayı ilişkilendirmesinin kaçınılmaz olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, TPE YİDK’nın 2014/M-16867 sayılı kararının iptaline, davalı başvurusu marka olarak tescil edilmediğinden hükümsüzlük istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.


Kararı, davalı (TPE) vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı TPE vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı TPE vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı TPE’den alınmasına, 03/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay