“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada …Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 17/06/2015 tarih ve 2014/147-2015/182 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili müvekkilleri adına tescilli…markaları ile tescili istenen … marka başvurusunun ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunu, müvekkillerinin seri markalarının varlığını tanıyan/bilen tüketicinin…ibareli bir ürünü satın alırken, müvekkillerine ait … markasının yan ürününü veya seri markasını satın aldığını düşüneceğini ve bunun da hem müvekkillerinin hem de söz konusu ürünlerin güvenirliliğine büyük zarar getireceğini, başvurusu yapılmak istenen markanın aynı sınıfta yer alan aynı malları ve hizmetleri ve farklı sınıflarda yer alan ilintili, benzer malları kapsadığını, “…” marka başvurusunda kalan “Kakao, Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar. Her türlü un, irmikler, nişastalar. Pudra şekeri” gibi 29 ve 30. sınıfta yer alan malların da müvekkillerine ait “…” markaları ile iltibas yaratacağını, davalının haksız yarar elde edilmeye çalışıldığını, “…” ibareli markaların 556 sayılı KHK’nın 8/4’ncü maddesi anlamında tanınmış marka olduğunu YİDK kararının iptali gerektiğini ileri sürerek TPE YİDK’nın 2014-M-1683 sayılı kararının iptaline, davalı şirkete ait 2011/45685 kod numara ile işlem gören “…” ibareli marka başvurusunun işlemden kaldırılmasına, tescil işlemleri tamamlanmış ise hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili başvuru konusu “…” ibareli marka ile davacı adına tescilli “…” ibareli ya da bu ibareyi içeren muhtelif marka arasında ayırt edilemeyecek derecede benzerlik olduğu bu durumun iltibasa neden olacağı iddiasının yerinde olmadığını, davacı adına tescilli ve itirazlara mesnet “……” ibareli markaların tanınmış olduğu “…lar, kabartma tozları; unlu mamullerin formunu, rengini iyileştirici, bayatlama süresini geciktirici doğal maddeler.” emtiaları bakımından 556 sayılı KHK m.8/l,b hükmünün uygulanması mümkün iken, söz konusu markanın tanınmışlığı bulun…n başvuru kapsamındaki diğer mal ve hizmetler için ortalama tüketicinin görsel, işitsel ve kavramsal algısı bakımından herhangi bir iltibas ihtimali bulunmadığından bu kapsamda itirazları reddeden müvekkilleri kurum kararı yerinde olduğunu, davacı vekilinin “…” esas unsurlu markaların tanınmışlığı nedeniyle 556 sayılı KHK’nın m.8/4’ün uygulanması gerektiği iddiasının yerinde olmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.


Davalı …nin süresi içerisinde cevap dilekçesi vermediğinden davacının ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılmıştır.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; dava konusu 2011 45685 numaralı “…” ibareli işaret ile itiraza mesnet gösterilen davacı markalarının benzer, davacı markalarının emtia listesindeki 29. ve 30. sınıfta yer alan mal/hizmetlerinin davalı markasının 29. sınıf “Süt ve süt ürünleri, Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, tütsülenmiş, salamura edilmiş her türlü meyve ve sebzeler. Fındık ve fıstık ezmeleri, tahin. Yumurtalar, yumurta tozları. Tıbbi amaçlı ol…n ve tamamlayıcı gıda maddeleri (polen, proteinler, karbonhidratlar dahil). “ 30. sınıf “Kahve ve kakao, Makarnalar, mantılar, erişteler. Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar. Bal, arı sütü, propolis. Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler. Her türlü un, irmikler, nişastalar. Toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri. Şekerlemeler çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler. Dondurmalar, Pekmez” sınıfta yer alan emtialar ile aynı olduğundan, görsel, işitsel ve bıraktıkları genel intiba açısından ortalama dikkate sahip tüketiciler açısından iltibas yaratacak derecede benzer oldukları, davalının marka başvurusu ile davacı tarafa ait markalar arasında, KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında benzerlik olduğu, “……” markasının gıda ürünleri alanındaki “TANINMIŞ MARKA” olduğu, davacı markasının tanınmışlığı nedeniyle 8/4 şartlarının oluştuğu, davaya konu marka başvuru kapsamın yer alan 29. ve 30. sınıfta yer alan tüm emtialar yönünden hükümsüzlük koşullarının oluştuğu gerekçesiyle davanın kısmen kabul, kısmen reddi ile, TPE YİDK’nın 21/02/2014 tarih 2014-M-1683 sayılı kararının 29. ve 30. sınıfta tüm alt gruplar yönünden iptaline, YİDK iptali ile ilgili fazlaya dair talebin reddine, davalı şirket adına tescilli 2011-45685 sayılı…ibareli markanın tescilli olduğu 29. ve 30. sınıf yönünden tüm alt grupları yönünden hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, hükümsüzlük ile ilgili fazlaya dair talebin reddine karar verilmiştir.


Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, taraf vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

 Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden taraflardan ayrı ayrı alınmasına, 03.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Kaynak-Yargıtay