“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL 2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 01.12.2011 tarih ve 2010/58-2011/192 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin Kore’de imal edilen, “Vertebral çöküntü kırıklarının tedavisi için balon kateter seti” ürününü Türkiye’de satışını yapmak üzere ithal etmek istediğini ileri sürerek, söz konusu ürünün satışının yapılmasının, Türkiye’de davalı şirket adına tescilli olan 2007/04456, 2008/03207, 2007/06185 ve 2008/02953 numaralı patent hakkına tecavüz teşkil etmediğinin tespitini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın yetkisiz mahkemede açıldığını, davacının ürünün müvekkilinin patent haklarına tecavüz ettiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davaya konu Tae Yeon Medical Co. Ltd. şirketi tarafından üretilmiş olan BALEX markalı ürünün davalıya ait …,… ve … numaralı patentlerin koruma kapsamı içerisine girmediği, TR …. numaralı patent belgesinin davanın açılış tarihi itibarıyla geçerli durumda olmadığı gerekçesiyle, davanın …, …ve … numaralı patentler yönünden kabulüne, … numaralı patent yönünden ise reddine karar verilmiştir.


Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.


2- Davacının temyizine gelince; mahkemece davalıya ait TR 2008 02953 T4 sayılı patent belgesinin davanın açılış tarihi itibariyle geçerli durumda bulunmaması nedeniyle bu patente yönelik talebin reddine karar verilmiştir. Ancak davanın açıldığı tarihte dava konusu TR 2008 02953 T4 sayılı patent belgesi geçerli olup, mahkemece dava tarihi itibariyle davacının bu patent yönünden dava açmakta haklı olup olmadığı araştırılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, bu husus nazara alınmadan karar verilmesi doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, 23.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay