“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Söke 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 27/11/2015 gün ve 2014/335 – 2015/542 sayılı kararı onayan Daire’nin 12/06/2018 gün ve 2016/13750 – 2018/4454 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı şirketin 43. sınıfta yer alan ve TPMK nezdinde tescilli 2001/26585 numaralı PENİNSULA TOURS isimli markasının, 2005/33958 numarası ile kayıtlı “PENİNSULA ONE STEP AHEAD!” isimli markasının ve 2005/33957 numarası ile kayıtlı “PENİNSULA SİZİN TATİLİNİZ GELMİŞ!” isimli markalarının davalı şirket tarafından 43. sınıfta sayılan mal ve hizmetlerde 5 yıldır kullanılmadığını, müvekkili şirketin 35. sınıfta, 43. sınıfta ve 25. sınıflarda kayıtlı tescilli ANGELS PENİNSULA isimli markasının yaygın ve kesintisiz kullanıcısı olduğunu, turizm ve pazarlamada PENİNSULA kelimesi kullanıldığında ve anıldığında yaygın olarak müvekkili şirkete ait markanın akla geldiğini, markalarının tanınmış marka olduğunu, davalıya ait markaların 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 14. ve 42. maddesinde yer alan iptal şartlarının gerçekleştiğini ileri sürerek 43. sınıftaki mal ve hizmetler açısından markaların sicil kaydından terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davanın reddine dair verilen karar davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Davacı vekili bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 03/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay