“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 22/06/2016 gün ve 2015/232 – 2016/216 sayılı kararı onayan Daire’nin 04/06/2018 gün ve 2016/13381 – 2018/4262 sayılı kararı aleyhinde davalı şirket vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “Saraı” ibareli 12.sınıf ürünleri içeren marka tescil başvurusunda bulunduğunu, davalı şirketin itirazı üzerine TPMK YİDK’nın davalı itirazını kabul ederek müvekkili marka tescil başvurusunu reddettiğini, kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, davalı kurum kararının iptalini ve markanın tescilini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davanın kısmen kabulüne dair verilen karar davalılar vekillerinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Davalı şirket vekili bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı şirket vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı şirket vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalı şirketten alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 04/03/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay