“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14/10/2015 tarih ve 2014/208-2015/272 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili; kurum markaları 556 sayılı KHK kapsamında koruma altına alındığını, davalı Firma tarafından müvekkili kuruma yapılan başvurular sonrasında … belgesi verildiğini, ancak sözleşmenin 01.06.2012 tarihi ile fesih edildiğini, buna rağmen davalı Firma’nın … belgesini internet sitesinde kullanmaya devam ettiğini, bu durumun değişik dosyasında tespit edildiğini, davalının TS 11885, TS 5682, TS 12039 ve TS 518 standartlarına ait belgeleri haksız kullandığını ileri sürerek fazlaya ilişkin haklarının saklı kalması kaydı ile şimdilik 1.000,00 TL maddi ve belge tavan ücretinin beş katından az olmamak koşulu ile 54.100,00 TL manevi tazminata hükmedilmesini ve haksız fiilin işlendiği tarihten itibaren başlayacak yasal faizlerinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, ıslah dilekçesi ile maddi tazminat talebini 12.767,60 TL’ye yükseltmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili; sözleşmenin feshinden sonra davacının hiçbir alacağı kalmadığını, … markalarının da müvekkili tarafından kullanımına son verildiğini, davacının maddi yada manevi bir zararının olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; taraflar arasındaki … markası kullanım sözleşmesinin 14/06/2012 tarihinde feshedildiği, sözleşmenin feshinden sonra davalı Şirket’in söz konusu markaları kullanmaya devam ettiğinin tespit edildiği, davalı fiilinin markaya tecavüz oluşturduğu, 2014 yılına göre hesaplanan 12.767,60 TL maddi tazminata ve maddi tazminat tutarını geçmemek üzere manevi tazminat takdir edildiği gerekçesiyle davalının internet sitesinde … markasını kullanımı nedeniyle haksız kullanımının engellenmesine, maddi tazminat talebinin kabulü ile 12.767,60 TL’nin ve manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 12.767,60 TL’nin 03/03/2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
./..

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

 Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 1.301,21 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 26/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay