“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14/07/2016 gün ve 2015/311 – 2016/269 sayılı kararı bozan Daire’nin 04/06/2018 gün ve 2016/11850 – 2018/4241 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, 2011/13660 sayılı “ÇUKUROVA FORKLİFT” ibareli markanın 7, 12, 37. sınıf bir kısım mal ve hizmetler yönünden müvekkili adına tescilli olduğunu, davalı şirketin 2014/10271 sayılı “ÇUKUROVA GLOBAL C ŞEKİL” ibareli markanın 37. sınıf hizmetlerde tescili için müracatta bulunduğunu, müvekkilince başvuruya yapılan itirazın TPMK YİDK’nca nihai olarak reddedildiğini, işaretler arasında 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında benzerlik bulunduğunu, davalı şirket markası ile müvekkili arasında bağlantı kurulacağını, kapsamdaki emtia ile özgün Çukurova ibaresi arasında bir bağlantı bulunmadığından işaretin ayırt ediciliğin yüksek olduğunu, müvekkiline ait işaretin kullanımla da ayırt edicilik kazandığını ileri sürerek TPMK YİDK’nın 2015-M-5974 sayılı kararının iptalini, 2014/10271 sayılı markanın 37. sınıftaki bir kısım hizmetler yönünden hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davanın kabulüne dair verilen karar davalı TPMK vekilinin temyizi üzerine Dairemizce bozulmuştur.


Bu kez davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dava, TPMK YİDK kararının iptali ve davalı şirket adına başvurusu yapılan markanın tescili halinde hükümsüzlüğü istemine olup mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.


Anılan karar davalı TPMK vekilinin temyizi üzerine Dairemizin 04.06.2018 tarih, 2016/11850 Esas 2018/4241 Karar sayılı ilamı ile markanın asli ve tali unsurlarıyla bir bütün olarak marka korumasının sağlanacağı, asli unsuru oluşturan coğrafi yer adı konusunda marka sahibine inhisari hak sağlamayacağı gerekçesiyle mahkeme kararının davalı TPMK yararına bozulmasına karar verilmiş ise de, davalı şirket başvuru markası olan 2014/10271 sayılı ÇUKUROVA GLOBAL C + ŞEKİL ibaresi 37. sınıf hizmetlerde tescil edilmek istenmekte olup davacının itiraza mesnet markası ise 2011/13660 sayılı ÇUKUROVA FORKLİFT ibaresi ile 37. sınıfta da tescillidir ve bu sınıf yönünden kullanım sonucu ayırt ediciliğinin yükselmiş bulunduğu mahkemenin de kabulündedir.

Bu durumda, davalı TPMK vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle hükmün onanması gerekirken, yukarıda yazılı gerekçe ile hükmün bozulması doğru olmamış, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 04.06.2018 tarih, 2016/11850 Esas 2018/4241 Karar sayılı bozma kararının kaldırılarak hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 04.06.2018 tarih, 2016/11850 Esas 2018/4241 Karar sayılı bozma ilamının kaldırılarak mahkeme kararının ONANMASINA, ödediği karar düzeltme harcının isteği halinde karar düzeltme isteyen davacıya iadesine, peşin harcın onama harcından mahsubuyla 25,20 TL’nın davalı TPMK’dan alınmasına,04.03.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay