“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 26/10/2015 tarih ve 2013/828-2015/589 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili; müvekkilinin … nezdinde tescilli “…” markasını davalının izinsiz olarak kullandığını ve müvekkiline ait barkot numarasının üretici kısmına kendi şirket unvanını basarak piyasaya sürdüğünü iddia ederek müvekkilinin marka hakkına tecavüz sayılan fiillerin durdurulmasına, tespit edilen ürünlere el konulmasına ve ürünlerin saklanmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili; taraflar arasında marka kullanımına yönelik sözleşmenin olduğu, davacının sözleşmeyi haksız olarak feshettiğini, davacının kötüniyetli olduğunu, müvekkili adına da Muğlalı Hocahanım markasının bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; taraflar arasında markanın kullanımına ilişkin lisans sözleşmesi bulunduğu ancak sözleşmenin davacı tarafça feshedildiği bildiriminin davalıya 03.09.2013 tarihinde ulaştığı, bu tarihten sonraki kullanımların haksız olduğu gerekçesiyle davanın kabulü ile davacı adına tescilli “…” markasına davalının tecavüzde bulunduğunun tespiti ile tecavüzün önlenmesine, tecavüz teşkil eden ürünlere el konulmasına, ürünlerin saklanmasına karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 26.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay