“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada … 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 07/10/2015 tarih ve 2015/7-2015/310 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili; müvekkilinin “DOĞAL OLARAK BİZDEN” ibareli 29, 30 ve 32.sınıftaki ürünleri içeren marka tescil başvurusuna davalının BİZDEN ibareli 29, 30 ve 32.sınıf ürünleri içeren 29.02.2000/3511 sayılı markasına dayanarak itiraz ettiğini, itirazlarının kabul edildiğini, müvekkilinin bu karara karşı yaptığı itirazların ise … tarafından reddedildiğini, müvekkilinin zaten … Olarak Bizden markasının tescilli olduğunu, davalı markası ile müvekkilinin markasının benzer olmadığını ileri sürerek …- … kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … ve şirket vekilleri; … kararının usul ve yasaya uygun olduğunu, görsel ve sescil olarak başvuru konusu “DOĞAL OLARAK BİZDEN” ibareli işaret ile redde mesnet “BİZDEN” ibareli markanın bıraktığı genel izlenimin aynı olduğunu, kapsamlarındaki ürün ve hizmetlerin de aynı tür olduğunu, iltibas doğmasının kaçınılmaz olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davacı markasındaki DOĞAL OLARAK ibaresinin farklılık katmaya yeterli olmadığı, her iki markanın da esaslı unsurunun BİZDEN olduğu, tescil kapsamlarının da aynı olduğu, görsel iştsel ve anlamsal olaral benzerlik olduğu, tüketicilerin iki markayı ilişkilendirmesinin kaçınılmaz olduğu, başvuru konusu işaretin davalının seri markası gibi algılanacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 26/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay