“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Fethiye 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 09/06/2016 gün ve 2015/294 – 2016/196 sayılı kararı bozan Daire’nin 07/05/2018 gün ve 2016/11072 – 2018/3274 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin dava dışı Fetur S.S. Fethiye Turizm Geliştirme Kooperatifine ait Fetur Turizm Seyahat Acentası’nın Fethiye’deki ilk seyahat acentası olduğunu, müvekkilinin Fethiye 4. Noterliğince düzenlenen 04.10.2004 tarihli Acenta Devir Sözleşmesi ile Fetur Turizm Seyahat Acentasını, unvanı ve bütün hak ve yükümlülükleri ile birlikte satın ve devir aldığını, bu hususu 05.10.2004 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirdiğini, müvekkilinin “Fetur Turizm” ibareli 2013/23817 sayılı markasının bulunduğunu, davalının “FETUR” markasını müvekkilinden izin almadan ticaret unvanında kullanmaya başlayıp ticaret siciline tescil ettirdiğini ileri sürerek davalının “FETUR” markasına yapmış olduğu haksız ve hukuka aykırı müdahalesinin önlenmesini, tecavüzün durdurulmasını, “FETUR” ibaresinin davalı unvanından terkinini, şimdilik 1.000.- TL maddi ve 10.000.- TL manevi tazminatın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacıya ait olan “FETUR” markasına yapılan müdahalenin ve tecavüzün önlenmesine, “FETUR” ibaresinin davalı şirketin ticaret unvanından terkinine, 1.000.- TL maddi, 10.000.- TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline dair verilen kararın davalı tarafından temyizi üzerine karar, Dairemizce bozulmuştur.


Bu kez, davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


1-Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair karar düzeltme istemlerinin reddine karar vermek gerekmiştir.


2-Dava, ticaret unvanının terkini, markaya tecavüzün önlenmesi, maddi ve manevi tazminatın tahsili istemine ilişkindir.


6762 sayılı TTK’nın 55’inci maddesinde işletme sahibini hedef tutmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırdetmek için kullanılan adların da sahipleri tarafından tescil ettirilmesi gerektiği, işletme adları hakkında dahi 28, 40, 43 fk 2, 52, 53 ve 54 üncü maddelerin tatbik olunacağı düzenlenmiştir.

Davacı delilleri arasında yer alan ve davalı şirketin ticaret unvanının tescilinden önceki bir tarihte düzenlenen Ticaret Sicil Tasdiknamesinde davacının ticari işletmesinin amaç ve konusu “Fetur Turizm Seyahat Acentesi ve Turizm İşletmeciliği” olarak gösterilmiş, bu ticari işletmenin Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edildiği belirtilmiştir. Bu durumda mahkemece, anılan tescilin 6762 sayılı TTK’nın 55’inci maddesi çerçevesinde tescil edilmiş bir işletme adı olup olmadığı hususunda değerlendirme yapılarak terkin talebi hakkında ulaşılacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken bu konuda bir değerlendirme yapılmaksızın eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin kabulü ile Dairemizin 07.05.2018 gün ve 2016/11072 Esas- 2018/3274 Karar sayılı bozma ilamının (2) nolu bendinin kaldırılarak, kararın bu değişik gerekçe ile bozulmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin diğer karar düzeltme istemlerinin reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 07.05.2018 günlü 2016/11072 Esas- 2018/3274 Karar sayılı bozma ilamının (2) numaralı bendinin kaldırılarak mahkeme kararının yukarıda açıklanan değişik gerekçe ile BOZULMASINA, bu ilamın Dairemizin 07.05.2018 günlü 2016/11072 Esas- 2018/3274 Karar sayılı ilamının eki sayılmasına, ödediği karar düzeltme harcının isteği halinde karar düzeltme isteyen davacıya iadesine, 02.06.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay